Konzultanti HARTMANN akademie a lektorský tým

Ing. Hana Podzemná - Projekt Manager a lektor HARTMANN akademie

Vystudovala oblast teorie řízení doplněné rozšiřujícím studiem psychologie, pedagogiky a vzdělávání dospělých. V lektorské práci se věnuje tréninku rozvoje osobnosti, zabývá se vedením odborných seminářů a tréninkem v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností, asertivních technik, řešením problémových situací a stížností s klientem, řešením konfliktů, stresem a time managementem. Získala domácí i zahraniční certifikáty v oblasti komunikačních, lektorských a trenérských dovedností. Má dlouholeté zkušenosti s vedením kurzů, seminářů a tréninků ve zdravotnické oblasti. Zastává pozici Project Managera po dobu mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Kateřiny Žvátorové.

PhDr. Nikola Peřinová - konzultant a lektor HARTMANN akademie

Absolventka Zdravotních věd na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Rigorózní zkoušku z psychologie a pedagogiky složila na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, v rigorózní práci se věnovala tématu Edukace ve výživě. Na Fakultě sociálních studií získala státní zkoušku z Mediálních studií a žurnalistiky. Po studiích působila jako nutriční terapeut v obezitologickém centru a v občanském sdružení Anabell, kde pomáhala osobám s poruchami příjmu potravy. Od roku 2006 pracuje pro HARTMANN akademii jako lektor v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, specializuje se především na zdravotnická témata a komunikační dovednosti. Absolvovala akreditovaný výcvik pro supervizory v sociálních službách, supervizím se věnuje od roku 2008. Rozsáhle působí i v oblasti školení zaměstnanců společnosti HARTMANN-RICO a.s. Ráda komunikuje s lidmi na všech pracovních pozicích. Vzdělávání staví na znalostech a zkušenostech posluchačů, s nimiž společně směřuje k rozšíření a nabytí nových dovedností. V HARTMANN akademii odpovídá za akreditační procesy a PR.

Mgr. Kateřina Žvátorová –  lektor HARTMANN akademie

Mgr. Kateřina Žvátorová, registrovaná sestra, je absolventkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oboru Všeobecná sestra.  Vystudovala specializační studium v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče v Brně. Působila několik let jako zdravotní sestra na lůžkovém oddělení Anesteziologicko – resuscitační kliniky nemocnice České Budějovice a posléze ve Fakultní nemocnici Brno. V HARTMANN akademii působí jako certifikovaná lektorka kurzů Bazální stimulace.

Mgr. Jaromíra Novotná - lektor HARTMANN akademie

Vystudovala obor Ošetřovatelství na 1. Lékařské fakultě University Karlovy a Pedagogickou fakultu Palackého University v Olomouci. Absolvovala pomaturitní specializační studia v oborech ošetřovatelství a organizace práce. Pracovala jako sestra a následně jako odborná učitelka SZŠ a VOŠZ. Externě působí jako pedagog na LF UK, FBMI ČVUT. Je spoluautorkou několika učebnic pro studenty zdravotnických škol. Získala certifikáty v oblasti komunikace. V pedagogické a lektorské činnosti se zaměřuje především na somatologii, psychologii, etiku pracovníků v pomáhajících profesích, komunikaci, asertivní techniky, řešení modelových situací, konflikt, problémové situace a management. Má dlouholetou zkušenost s vedením seminářů a vzděláváním v oblasti zdravotnictví.

PhDr. Radoslava Klementová – lektor HARTMANN akademie

PhDr. Radoslava Klementová vystudovala filosofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor psychologie a rozšířené postgraduální studium psychologie řízení. Absolvovala Institut pedagogiky ve Vídni se zaměřením na systémy řízení a organizace práce. Působila dlouhodobě v oblasti vzdělávání a rozvoje manažerů ve zdravotnictví. Podílela se na řadě mezinárodních projektů ve Velké Británii, Rakousku a Německu. V roce 2004 – 2008 působila jako personální ředitelka společnosti HARTMANN – RICO a.s. a koordinátorka pro oblast Východní Evropy. V současné době se zaměřuje na personální audit a psychodiagnostiku, konzultační a poradenskou činnost v oblasti personální práce, řízení a rozvoje, dále na tvorbu motivačních systémů, kompetenčních modelů, rozvojových programů pro talenty. Má zkušenosti s metodami Assessment Centre a Development Centre pro výběr a rozvoj zaměstnanců.

Mgr. Blanka Hanzelová - lektor HARTMANN akademie

Absolventka právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1991 složila státní zkoušku z jazyka anglického na Masarykově Univerzitě v Brně. Pracovala jako učitelka cizích jazyků ve školách, firmách a státních institucích, jako překladatelka a tlumočnice a zároveň jako lektorka vzdělávání dospělých v oblasti jazyků, osobnostních dovedností a právní oblasti. Nyní se ve svém lektorské a trenérské činnosti zabývá tématy komunikace, prevence konfliktů, tréninkem asertivních technik, kurzy z oblasti práva a právnické problematiky.

MUDr. Ladislav Kabelka - lektor HARTMANN akademie

V roce 1997 absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Poté působil na oddělení geriatrie FN Brno. Je specialistou na geriatrii, paliativní medicínu a léčbu bolesti. Zúčastnil se zahraničních stáží a seminářů z oblasti kardiologie, paliativní medicíny a hospicové péče. Je asistentem na Klinice interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU Brno a Subkatedry paliativní medicíny IPVZ Praha. V současné době pracuje jako lékař v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna. Jeho profesním zájmem jsou neonkologická onemocnění v paliativní medicíně, následná lékařsko-ošetřovatelská péče v geriatrii a syndrom demence.

JUDr. Dominik Brůha - lektor HARTMANN akademie

Po absolutoriu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (2000, JUDr. 2002) působil nejprve jako právník ústředí Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, po té pracoval jako advokátní koncipient. Od roku 2006 je samostatným advokátem v Praze specializujícím se na pracovní právo a právo ve zdravotnictví a sociálních službách. Je publikačně činný se zaměřením zejména na pracovní právo ve zdravotnictví a sociálních službách. V dané oblasti působí rovněž jako lektor. Je členem Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti J.E. Purkyně a členem Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

Mgr. Holeček Lukáš, DiS., MBA – lektor HARTMANN akademie

Vystudoval sportovní gymnázium a následně Vyšší zdravotnickou školu
obor – diplomovaná sestra pro psychiatrii. Od roku 1996 pracuje v oblasti zdravotnictví a sociální péče. V roce 2003 ukončil Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii při Skálově Institutu. Od roku 2000 pracuje v Domově pro seniory, kde začínal v pečovatelské roli, následně zde pracoval jako zdravotní sestra, vedoucí zdravotního úseku a momentálně vykonává funkci vedoucího domova. V roce 2008 ukončil při CMC Graduate School of business studium oboru – Dynamický manažer ve zdravotnictví, kde se v závěrečné práci zabýval zaváděním standardů kvality sociálních služeb. V roce 2010 dokončil studium MBA v oblasti managementu ve zdravotnictví. V současné době si svou kvalifikaci zvyšuje ve studijním oboru Manažerská studia – řízení lidských zdrojů. Zabývá se tématy zavádění standardů kvality v sociálních službách, vedením procesu změn v organizacích, vedením dokumentace a v neposlední řadě i spoluprácí v týmu.

Mgr. Jiří Kocich, MBA - lektor HARTMANN akademie

Jiří Kocich je absolventem Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1999 působí v privátních i nadnárodních společnostech, kde se především věnuje vedení obchodních týmů, vytváření, implementaci marketingových strategií a PMS (Performance Management Systems). V současné době se specializuje na tvorbu marketingových strategických řešení a taktických aplikací, parametrizaci salesových stuktur a supervitalizaci na bázi CVM (Customer Value Management). Působí jako konzultant a lektor v oblasti strategického marketingu, managementu a řízení lidského kapitálu. Je výkonným ředitelem společnosti ABATON consulting s.r.o. jež je poradenským centrem zaměřeným na realizaci klientských příležitostí.

PhDr. Eva Malíková - lektor HARTMANN akademie

Registrovaná všeobecná sestra s pomaturitním specializačním studiem v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči a specializací všeobecná sestra v organizaci a řízení práce středních zdravotnických pracovníků. Absolvovala bakalářské studium Ošetřovatelství a magisterskou specializaci Ošetřovatelská péče v gerontologii. Pracuje jako sestra u lůžka na JIP v nepřetržitém provozu. Má pedagogické zkušenosti z práce v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, kde pracovala jako odborná asistentka na katedře ARIP. Dále má zkušenosti s prací na úrovni středního managementu v oblasti sociálních služeb (vedení domova pro seniory a vedení nestátního zdravotnického zařízení – hospice). Je odborným garantem pro oblast ošetřovatelské péče v nestátním domově pro seniory. Zabývá se oblastí zdravého životního stylu, psychologie, komunikace a pracuje s metodami osobnostního rozvoje, v nichž se také trvale vzdělává. Lektorskou činnost vykonává pro HARTMANN akademii a pro Edukační centrum neziskové organizace “HVĚZDA – občanské sdružení“ ve Zlíně. Ve svých seminářích se zabývá oblastí ošetřovatelské péče o seniory a další osoby v pobytových sociálních zařízeních, problematikou individuálního plánování, komunikací, zdravým životním stylem, aktivizačními a relaxačními technikami u seniorů a osobnostním rozvojem pracovníků.

PhDr. Zdeňka Brázdová - lektor HARTMANN akademie

Certifikovaná lektorka a konzultantka managementu a managementu lidských zdrojů. Od roku 1994 má řadu praktických zkušeností z realizace vzdělávacích a rozvojových projektů v mnoha firmách a organizacích. Podílela se na praktických projektech k zavádění a zdokonalování systémů managementu lidských zdrojů v organizacích. Dlouhodobě působí jako lektorka jak odborných vzdělávacích aktivit, tak i jako trenérka i individuální kouč manažerů - rozvoj individuálních a sociálních kompetencí („soft skills“).

Ing., Bc. Jan Sembdner - lektor HARTMANN akademie

Absolvent oboru Veřejná správa. V současné době působí na pozici ředitele domova pro seniory v Ústeckém kraji. Od roku 2002 v sociálních službách. Působil v několika zařízeních pobytových a terénních sociálních služeb typu ÚSP jako ekonomický ředitel a vedoucí úseku sociální péče. Jeden rok působil jako výkonný ředitel Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v Táboře. Tři roky na pozici ředitel příspěvkové organizace poskytující pečovatelskou a odlehčovací službu pro 1.500 uživatelů. Současně působí jako konzultant SQ v několika zařízeních sociálních služeb a jako lektor a manažer sociálních služeb. Má rozsáhlé zkušenosti s managementem sociálních služeb a je spoluautorem dvou manuálů tvorby a zavádění standardů kvality, softwaru SQ WIN a spoluautorem připravované knihy „Sociální služby v ČR v teorii a praxi“, připravované v  r. 2011 v nakladatelství Portál. Působí současně jako předseda dozorčí rady komerčního zdravotnického zařízení (akciové společnosti).

Mgr. Bc. Kateřina Kintrová – lektor HARTMANN akademie

V roce 2005 absolvovala Fakultu sociálních studií MU v Brně, studijní obor Mezinárodní vztahy a evropská studia, Politologie. Následující rok absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2006, kdy po ukončení studia působila ve dvou významných brněnských advokátních kancelářích jako advokátní koncipientka. Takto získala všeobecnou právní praxi se zaměřením na občanské, rodinné, obchodní, trestní a zdravotní právo. Kromě výkonu advokátní praxe působí od roku 2007 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde se věnuje právu ve zdravotnictví. V rámci dalšího vzdělávání zdravotních pracovníků pak přednáší na nejrůznějších školících akcích po celé České republice.

PhDr. Eva Pogodová - lektor HARTMANN akademie

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovala jako vedoucí referátu sociálních věcí na Okresním úřadě v Olomouci, posléze jako vedoucí oddělení koncepce na odboru sociálních věcí MPSV ČR a od roku 2006 je předsedkyní Asociace průvodců v sociálních službách a přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze. Zabývá se sociálními službami v oblastech transformace, lidská práva, restrikce, práce s problémovým klientem, nácviku technik zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů a vytváření individuálních plánů, standardy kvality sociálních služeb a otázkou komunikace s klienty postiženými DAT.
V hojně svých využívá praktických zkušeností jako poradenský psycholog a supervizor-psycholog, Absolvovala celou řadu specializovaných vzdělávacích kurzů. Byla proškolena odborníky ze Severního Irska a Holandska v práci s klientem s rizikem v chování a obdržela od MPSV osvědčení jako průvodce dobrou praxí.

Ing. Milada Nikodémová MBA - lektor HARTMANN akademie

Je absolventkou Vysoké školy báňské v Ostravě V roce 2005 úspěšně ukončila tříleté manažerské studium MBA na BIBS v Brně. Během své praxe působila na různých pracovních pozicích, kde získala řadu praktických zkušeností a znalostí. V současné době pracuje jako interní auditor. Její lektorská a trenérská činnost se opírá o teoretické znalosti z oblasti kontroly a interního auditu. V hojné míře využívá praktických zkušeností, které získala během svého vysvětlování pojmů interního auditu a kontroly, jejich význam v podmínkách organizace. Orientuje se také na postavení interního auditora v organizaci. Absolvovala lektorskou a trenérskou přípravu u specializovaných vzdělávacích institucí.

Mgr. Marek Novotný - lektor HARTMANN akademie

Vystudoval anglický jazyk na Masarykově univerzitě v Brně, univerzitách v Utrechu v Nizozemí a v Aarhusu v Dánsku. Pracuje jako lektor anglického jazyka, specializuje se na problematiku výuku dospělých. Je autorem několika speciálních učebnic určených pro výuky s ohledem na konkrétní potřeby profesionálů. Má dlouholeté zkušenosti s problematikou převodu české terminologie do angličtiny ve zdravotnických oborech.

MUDr. Jana Martínková - lektor HARTMANN akademie

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, pracovala na I. ortopedické klinice Fakultní nemocnice – U Sv. Anny Brno, na rehabilitačním oddělení Fakultní nemocice Brno - Bohunice, absolvovala pracovní stáže v Německu a Švýcarsku. V současné době pracuje v privátním rehabilitačním zařízení jako specialista pro ortopedii a léčebnou rehabilitaci, cíleně se věnuje sportovcům. Působí jako lektor NCONZO v oblasti rehabilitace, dále v kurzech CESA VUT v Brně, zaměřených na výchovu sportovních instruktorů.

MUDr. Sabina Švestková - lektor HARTMANN akademie

Absolventka Lékařské fakulty UJEP v Brně. Od ukončení studia pracovala jako sekundární lékařka na lůžkovém oddělení kožní kliniky FN Pekařská, Brno. OD otevření dermatovenerologické kliniky ve FN Brno v roce 1989 zde dosud pracuje jako samostatně pracující lékař na ambulanci. Hlavní pracovní náplní je práce asistenta LF MU Brno a pedagogická stejně jako vědecko výzkumná činnost. Specializuje se v oblasti flebologie, léčby chronických ran, lymfologie, ultrazvukového vyšetření periferních cév, práce s laserem při ošetřování vaskulárních lezí. Je členkou české dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, České flebologické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro využití laserů v medicíně ČLS JEP.

MUDr. Michaela Pulkrábová - lektor HARTMANN akademie

Je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Má atestaci II. stupně v oboru psychiatrie. Má zkušenosti ze zahraničních stáží ve Francii. Pracovala jako ředitelka BONA o.p.s. Nyní se zabývá poradenskou a konzultační činností v oblasti zdravotnické i komunikační problematiky. Vede svou privátní psychiatrickou ordinaci.

PhDr. et. Ing. Jana Sladká - lektor HARTMANN akademie

Lektorka v současnosti působí jako ředitelka brněnské organizace Občanské sdružení Ana-bell – sociální poradenství pro nemocné bulimií a anorexií, které v roce 2002 založila a vy-budovala. Sdružení má tři pobočky – v Brně, Praze a Ostravě. Má přímou zkušenost s prací s klientem a s řízením organizace poskytující sociální a zdravotnické služby. Je inspektorkou kvality sociálních služeb MPSV ČR. Působí rovněž jako lektorka vzdělávacích kurzů (stan-dardy kvality sociálních služeb, neziskový sektor, finanční zdroje pro činnost NNO apod.). Je autorkou několika preventivně orientovaných publikací a manuálů pro klienty s poruchami příjmu potravy (Manuál pro rodiče, Rady pro kamarády, Jak si mohu sama pomoci?, Pre-vence relapsu aj.). Je rovněž autorkou výukového programu na CD s názvem „Tři Pé aneb Poruchy Příjmu Potravy od A don Zet“ a autorkou stejnojmenného kurzu pro pedagogické pracovníky s akreditací MŠMT ČR v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve školství.

PhDr. Miluše Jůnová, Dis - lektor HARTMANN akademie

Vystudovala střední zdravotnickou školu, ukončila pomaturitní specializační studium – Ošetřovatelská péče o dospělé-geriatrie a v roce 2001 Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze – obor Sociální práce. V současné době studuje magisterský program Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. Má praxi jako zdravotní sestra v nemocnici, jako sálová sestra – ORL sály nemocnice Kladno. Působila i jako učitelka odborných předmětů na zdravotnické škole. Nyní pracuje jako hlavní sestra v Domově důchodců Unhošť.

MUDr. Milena Zimulová - lektor HARTMANN akademie

Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Složila atestaci I. a II. stupně z oboru psychiatrie. Je zaměstnána v Psychiatrické léčebně v Brně – Černovicích na pozici primářky a náměstkyně pro léčebně preventivní péči. Působí jako soudní znalec z odvětví psychiatrie, je členkou psychiatrické znalecké komise Ministerstva zdravotnictví a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Provozuje pedagogickou činnost na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – Institut mezioborových studií Brno a v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Je specialistou v gerontopsychiatrii.

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc - lektor HARTMANN akademie

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Má II. atestaci z oboru chirur-gie a atestaci z traumatologie. V současné době je přednostou Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20. Je členem České lékařské a České traumatologické společnosti a Rakouské traumatologické společnosti. Pracuje jako externí poradce fi rmy HARTMANN-RICO a Medin. Je rovněž soudním znalcem v oboru chirurgie a členem Aka-demického senátu Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

MUDr. Helena Kotalová - lektor HARTMANN akademie

Absolvovala lékařskou hygienickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Atestovala v oboru hygiena a epidemiologie, hygiena dětí a dorostu. Je absolventkou Školy veřejného zdravotnictví. Vlastní licenci České lékařské komory pro poskytování poradenských služeb pro obor veřejného zdravotnictví. Má oprávnění pracovat v inženýrské činnosti v investiční výstavbě.
Pracovala v hygienické službě (oblast dozorové činnosti), v manažerských pozicích lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení.

Olga Tellerová - lektor HARTMANN akademie

Absolvovala Střední zdravotnickou školu v Brně, obor dětská sestra. Získala zkušenosti jako sestra v ambulanci, u lůžka a na jednotce intenzivní péče. Od roku 1992 vykonávala funkci geriatrické sestry. Dále získala praxi v zařízeních sociální péče a léčebně dlouhodobě nemocných. Má specializaci v oboru péče o dlouhodobě nemocné, ARIP, péče o nemocné se stomiemi. Je předsedkyní sekce stomasester při ČAS.