Vzdělávání klíčových pracovníků v sociálních službách

Vyhledat další kurzy
Akreditované MPSV Akreditace odbornými profesnimi institucemi
Otevřený Na míru TOP 10

Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Anotace

Kurz "Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách" shrnuje celkovou náplň práce klíčového pracovníka a zabývá se nároky a požadavky, které jsou na klíčového pracovník.

-  Podrobné informace o kurzu   

Komunikační dovednosti klíčového pracovníka v práci s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Náplň práce klíčového pracovníka vykazuje vysoké nároky na komunikační dovednosti, neboť klíčový pracovník musí být schopen profesionálně komunikovat nejen s uživatelem a jeho rodinou, ale i s ostatními kolegy, kteří se na péči o uživatele podílejí.

-  Podrobné informace o kurzu   

Individuální plánování pro klíčové pracovníky

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Anotace

Individuální plánování a tvorba individuálního plánu patří mezi nejčastěji diskutovaná témata mezi klíčovými pracovníky. Kurz "Individuální plánování pro klíčové pracovníky" přináší ucelený pohled na individuální plánování a provází absolventy celým procesem individuálního plánování. Uvádí souvislosti individuálního plánování se standardy kvality sociálních služeb a zdůrazňuje jeho význam. 

-  Podrobné informace o kurzu   

Výživa a dietní intervence u klientů sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz vysvětluje základní pochody v organismu při příjmu a zpracování potravy. Popisuje nároky organismu na živiny a varuje před jejich nedostatkem či nadbytkem. Přináší přehled diet využivaných v zařízeních sociální péče a přibližuje postupy přípravy těchto diet.  

-  Podrobné informace o kurzu   

Základy budování a vedení týmů

Časová dotace kurzu: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je osvojit si postupy při vedení týmů a pochopit zákonitosti, jež provázejí týmovou dynamiku.

Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:

 • Rozumět struktuře týmových rolí
 • Eliminovat problémy a konflikty v týmu
 • Motivovat pracovní týmy k efektivní spolupráci

-  Podrobné informace o kurzu   

Aktivizační techniky v práci se seniory

Časová dotace: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je předat poznatky a zkušenosti z oblasti aktivizace seniorů.

Tento tréninkový program je zaměřen na:

 • Zdůraznění významu soběstačnosti a aktivity seniorů
 • Předání zkušeností a dovedností v tréninku paměti
 • Nácvik stimulačních aktivit určených pro seniory

-  Podrobné informace o kurzu   

Úvod do reminiscenční terapie - speciální metoda práce se seniory

Časová dotace: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je informovat a možnostech a významu reminiscenční terapie u seniorů.

Tento vzdělávací program vás seznámí:

 • S významem reminiscenční terapie
 • S principy zařazení prvků reminiscenční terapie do praxe
 • S jednotlivými prvky reminiscenční terapie

-  Podrobné informace o kurzu   

Svéprávnost, právní jednání,opatrovnictví osob s demencí

Časová dotace: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je získat orientaci v problematice svéprávnosti k právním úkonům osob s demencí.

Absolvováním tohoto vzdělávacího programu si rozšíříte:

 • Znalosti legislativy a jejího uplatňování

-  Podrobné informace o kurzu   

Základy péče o klienty s CMP

Anotace

Cílem semináře je předat základní informace o klientech s cévní mozkovou příhodu. Účastníkům budou předány informace o problematice cévní mozkové příhody a o možnostech správné manipulace a vertikalizace s těmito klienty/uživateli sociálních služeb. Účastníci budou schopni pomocí správného přístupu k postiženým klientům a vhodných stimulačních postupů aktivně podporovat návrat hybnosti (samostatnosti a soběstačnosti) klientů. Budou tak umět podporovat návrat do běžných denních režimů klientů. Účastníci budou znát na základě získaných informací, jak správně přistupovat ke klientům, kteří jsou dlouhodobě imobilní po prodělané cévní mozkové příhodě. Účastníci budou znát zásady správného přístupu a manipulace s klienty, kteří jsou dlouhodobě upoután na lůžko. Účastníci budou seznámeni se základy ošetřovatelsko–rehabilitační péče – politování, nácvik vertikalizace, stimulace, redukce hybnosti. Seznámí se i s poruchami komunikace a s možnostmi jejího ovlivnění, eventuálně s alternativní formou komunikace s klienty sociálních služeb postižených CMP.

Časová dotace: 8 hodin

-  Podrobné informace o kurzu   

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a s handicapovanými jedinci v sociálních zařízeních

Anotace

Nevhodné zacházení se seniory a s handicapovaným jedinci je často skrytý problém, který je ovšem velmi závažného charakteru. Obsahem semináře bude seznámení s problematikou stáří, pojmy EAN a CAN. Včasné a správné rozpoznání varovných příznaků násilí na seniorech a na jednotlivcích postižením může zabránit dalšímu násilí a týrání. Kurz poskytne informace o charakteristických změnách u týraných jedinců – v jejich chování, emocích, kognitivních, volních a léčivých funkcí včetně změn sociálních vztahů u klientů sociálních služeb. Kurz poskytne informace o typu týrání, následcích týrání, s možností obranného chování a možnostmi sociálně právní ochrany týraných seniorů a handicapovaných osob.

Časová dotace: 8 hodin

-  Podrobné informace o kurzu   

Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v zařízeních sociálních služeb

Anotace

Účastníkům budou předány základní informace o možnosti stimulace dle Bobath konceptu především u klientů, kteří trpí poruchami hybnosti na podkladě poruchy centrální nervové soustavy. Naučí se základní stimulační metody dle Bobath konceptu. Seznámí se s terminologií a neurofyziologickými možnostmi stimulace. Součástí bude i praktický nácvik jednotlivých stimulačních prvků. Účastníci budou znát zásady správného přístupu ke klientům s postižením hybnosti v rámci facilitačních a inhibičních technik. Cílem je pomoci pracovníkům v přímé obslužné péči, kteří pečují o klienty s neurologickým postižením lépe aplikovat nové formy, prostředky a poznatky do každodenní praxe.

Časová dotace: 8 hodin

-  Podrobné informace o kurzu   

Ergoterapeutická péče u seniorů v zařízeních sociálních služeb

Anotace

Účastníkům budou předány teoretické znalosti a praktické dovednosti z ergoterapie a jejího všeobecného i specifického využití v práci s geriatrickými klienty v sociálních zařízeních. Obeznámí se s náplní oboru, členění, cíli, a jeho uplatněním v praxi. Účastníci se naučí orientovat v ergoterapeutické terminologii a prakticky využívat určité terapeutické prostředky a techniky, kompenzační pomůcky a substituční mechanismy. Získají stručný přehled nejen ergoterapeutických vyšetřovacích, ale i hodnotících postupů a forem testů, zaměřených na hodnocení jemné motorky ruky, lokomoce, kognitivních funkcí, denních činností (ADL), pracovních dovedností a sociální schopnosti.

Časová dotace: 8 hodin

-  Podrobné informace o kurzu   

Zásady poskytování podpory pozůstalým

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Pracovníci pomáhajících profesí působící v zařízeních sociální péče se velmi často dostávají do kontaktu s pozůstalými. Mnohdy sami pociťují hlubokou ztrátu nad odchodem klienta a cítí se pozůstalými. Kurz má za cíl otevřít téma truchlení v pomáhajících profesích a nasměrovat pečující personál k ohleduplné práci s pozůstalými. Kurz je zaměřen na odstranění obav z komunikace o smrti a zemřelém. Kurz přináší i praktické návody týkající se důstojného předávání věcí pozůstalým, vyřízení formalit či klidné, vyrovnané a neuspěchané komunikace s pozůstalými.

 

-  Podrobné informace o kurzu   

Vybrané poznatky k přípravě poskytovatele na inspekci kvality sociální služby

Časová dotace kurzu: 8 hodin

 Anotace:

Kurz se zaměřuje na klíčové a problémové oblasti v rámci inspekce kvality sociální služby. Kurz obsahuje řadu praktických doporučení k přípravě na inspekci a zohledňuje i téma vhodné komunikace v průběhu inspekce. Kurz je veden zkušenou inspektorkou kvality sociálních služeb.

Lektor: PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

-  Podrobné informace o kurzu   

Problémy při naplňování standardů kvality sociálních služeb, řešení v rámci dobré praxe

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Při naplňování jednotlivých kritérií a podkritérií Standardů kvality sociálních služeb dochází k častému opakování a výskytu obdobných chyb a nedostatků z důvodu nepochopení záměru kritérií či podkritérií standardu. Poté často následuje chybná realizace při naplňování konkrétního standardu. Na nedokonalost výkladu Standardů kvality mnohdy upozorní až vznik problémové situace nebo přímo inspekce kvality sociálních služeb. Kurz "Problémy při naplňování standardů kvality sociálních služeb - řešení v rámci dobré praxe" reaguje na potřeby poskytovatelů probrat časté otázky k naplňování Standardů kvality sociálních služeb a nahlédnout na příklady dobré praxe. 


-  Podrobné informace o kurzu   

Základy zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření

Uzávěrka přihlášek: 30.9.2016

Místo konání:

Brno Business park, zasedací místnost v přízemí
Londýnské nám. 2
639 00 Brno

Termín kurzu: 20.10.2016 v 9:00 hodin

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin


Anotace

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je předat účastníkům základní poznatky o vlivu stresu na organismus a poskytnout tipy na zvýšení odolnosti vůči stresu.

-  Podrobné informace o kurzu   

Zásady poskytování podpory pozůstalým

Uzávěrka přihlášek: 31.10.2016

Místo konání:

Brno Business park, zasedací místnost v přízemí
Londýnské nám. 2
639 00 Brno

Termín kurzu: 22.11.2016 v 9:00 hodin

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Anotace

Pracovníci pomáhajících profesí působící v zařízeních sociální péče se velmi často dostávají do kontaktu s pozůstalými. Mnohdy sami pociťují hlubokou ztrátu nad odchodem klienta a cítí se pozůstalými. Kurz má za cíl otevřít téma truchlení v pomáhajících profesích a nasměrovat pečující personál k ohleduplné práci s pozůstalými. Kurz je zaměřen na odstranění obav z komunikace o smrti a zemřelém. Kurz přináší i praktické návody týkající se důstojného předávání věcí pozůstalým, vyřízení formalit či klidné, vyrovnané a neuspěchané komunikace s pozůstalými.

-  Podrobné informace o kurzu   

Respektující komunikace v sociálních službách

Časová dotace kurzu: 8 hodin

 Anotace 

Především v pomáhajících profesích se často dostáváme do situací, jež pociťujeme jako útok na vlastní sebeúctu, např. jednání s agresivním klientem či konflikty v pracovním kolektivu. Prostřednictvím mnohosměrné respektující komunikace lze na tyto situace přiměřeně reagovat a rychleji se od nich odprostit. Stejně tak nám respektující komunikace umožňuje těmto situacím do jisté míry předcházet. Kurz "Respektující komunikace v sociálních službách" zahrnuje nejen praktický nácvik respektující komunikace, ale obsahuje i prvky osobního rozvoje a náhled na vlastní prožívání.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specifika komunikace s uživatelem s agresivním chováním

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Pracovníci v sociálních službách označují komunikaci s agresivním klientem za jeden z nejtěžších momentů ve svém povolání. Toto téma je z důvodu vzrůstajícího výskytu agresivního chování klientů stále více diskutováno s důrazem na nalezení vhodných nefarmakologických metod zvládání agrese. Mezi nejefektivnější metody patří specifická komunikace s agresivním klientem, jež zahrnuje proaktivní přístup pečovatelů, včasné rozpoznání a zvládání konfliktů a v neposlední řadě umění vyrovnat se s psychickou zátěží. Kurz "Komunikace s agresivním klientem" přináší teoretický základ k problematice agresivity, vysvětluje příčiny agresivního chování klientů a popisuje jednotlivé fáze agresivního chování. Druhá část kurzu je zaměřena na specifické dovednosti vedoucí ke zvládání agresivního chování a přináší praktický nácvik daných komunikačních postupů.

-  Podrobné informace o kurzu   

Komunikace s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Pracovníci v sociálních službách stále častěji pečují o seniory, jež vykazují známky různého stupně Alzheimerovy choroby. Klienti trpící Alzheimerovou chorobou vyžadují v péči zvláštní přístup a to především v oblasti komunikace. Kurz "Komunikace s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou" umožňuje účastníkům rozšířit si teoretické znalosti o Alzheimerově chorobě a zároveň získat praktické dovednosti a užitečné tipy pro efektivní komunikaci. Kurz dává důraz na přijetí specifického chování těchto klientů a vysvětluje příčiny změn, které nastávají ve struktuře osobnosti postiženého. Nabyté znalosti a dovednosti z kurzu podpoří pečovatele v budování prostředí a zázemí, jež zkvalitní postiženým osobám život a umožní jim prožívat kladné emoce.

-  Podrobné informace o kurzu   

Demence v obrazech

Natočili jsme několik krátkých filmů zachycujících běžné situace, které denně prožíváte a řešíte se svými klienty (oblékání, strava, hygiena, vycházky apod.). Po promítnutí každé z těchto scének budou následovat dvě předtočené varianty řešení situace, z nichž jenom jedna je správná. Za pomoci výkladu zkušeného lektora a následné diskuze mají účastníci možnost získat nové poznatky, které jim usnadní práci.

-  Podrobné informace o kurzu   

Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemocí

Kurz je určen pro pracovníky, kteří poskytují služby sociální péče a sociálního poradenství osobám nemocným Parkinsonovou nemocí, zajišťují jim pomoc a podporu za účelem prevence sociálního vyloučení, pomáhají zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, důstojné prostředí a zacházení a zapojení se v nejvyšší možné míře do běžného života.

-  Podrobné informace o kurzu   

Proměny stáří a GERONTO-OBLEK

S problematikou péče o seniory se při své práci setkáváte téměř celý svůj profesní život. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením GERONTO-OBLEKU simulujícího stařecký pohyb. Tento jedinečný projekt realizovalo jako první Švýcarsko a Rakousko a nyní se dostává i do České republiky.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specializované kurzy - rozvoj manažerských dovedností

HARTMANN akademie nabízí specializované kurzy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností.

A. Kurzy s daným obsahem:

Rozvoj dovedností středního managementu sociálních služeb

Seznam akreditovaných manažerských kurzů

  

B. Kurzy na míru

 • Manažerské mixy pro střední management
 • Odhalte svůj vnitřní potenciál - vzdělávací výcvik, 4 moduly

Obsah uvedených kurzů je sestavován na míru dle požadavků zadavatele.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specializované kurzy - rozvoj manažerských dovedností

HARTMANN akademie nabízí specializované kurzy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností.

A. Kurz: Rozvoj dovedností středního managementu sociální služeb

 

B. Kurzy na míru

 • Manažerské mixy pro střední management
 • Odhalte svůj vnitřní potenciál - vzdělávací výcvik, 4 moduly

Obsah uvedených kurzů je sestavován na míru dle požadavků zadavatele.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specializované kurzy - rozvoj manažerských dovedností

HARTMANN akademie nabízí specializované kurzy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností.

A. Kurz:

Rozvoj dovedností středního managementu sociálních služeb

Seznam manažerských kurzů

 

B. Kurzy na míru

 • Manažerské mixy pro střední management
 • Odhalte svůj vnitřní potenciál - vzdělávací výcvik, 4 moduly

Obsah uvedených kurzů je sestavován na míru dle požadavků zadavatele.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specializované kurzy - rozvoj manažerských dovedností

HARTMANN akademie nabízí specializované kurzy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností.

A. Kurz:

Rozvoj dovedností středního managementu sociálních služeb

Seznam manažerských kurzů

 

B. Kurzy na míru

 • Manažerské mixy pro střední management
 • Odhalte svůj vnitřní potenciál - vzdělávací výcvik, 4 moduly

Obsah uvedených kurzů je sestavován na míru dle požadavků zadavatele.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specializované kurzy - rozvoj manažerských dovedností

HARTMANN akademie nabízí specializované kurzy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností.

A. Kurzy s daným obsahem:

Rozvoj dovedností středního managementu sociálních služeb

Seznam manažerských kurzů

 

 

B. Kurzy na míru

 • Manažerské mixy pro střední management
 • Odhalte svůj vnitřní potenciál - vzdělávací výcvik, 4 moduly

Obsah uvedených kurzů je sestavován na míru dle požadavků zadavatele.

-  Podrobné informace o kurzu   

Základy polohování a ergonomické manipulace s klientem v geriatrické praxi

Anotace

S narůstajícím množstvím klientů se sníženou pohyblivostí a soběstačností přicházejí zvýšené nároky na pečovatele ohledně manipulace a polohování klientů. Polohování přináší neoddiskutovatelný efekt pro klienty v podobě nižšího výskytu dekubitů, nicméně jde o vysoce specifickou dovednost. Polohování je třeba bezchybně provádět z důvodu dosažení žádoucího efektu a rovněž z důvodu uchování zdraví pohybového aparátu pečovatele. Rovněž nácvik manipulace s klientem vyžaduje důslednost s ohledem na zvýšené nároky na šetrnost těchto úkonů.

Kurz "Polohování a ergonomická manipulace s klientem v geriatrické praxi" je veden zkušenou lektorkou z praxe a je koncipován jakožto praktický nácvik dovedností spojených s manipulací a polohováním klientů, jež je doplněn o nezbytný teoretický základ.

-  Podrobné informace o kurzu   

Úvod do reminiscenční terapie - speciální metoda práce se seniory, otevřený kurz

Termín: 5. dubna 2017, od 8:30 hodin

Termín pro podání přihlášek: 22. března 2017

Lektor: Ing. Hana Podzemná

Cena za osobu: 600Kč

Místo konání:

Brno Business Park
Londýnské nám. 2
639 00 Brno

Akce je zaregistrovaná u:

 • ČAS - 4 kredity
 • MPSV - 8 hodinový kurz

 Časová dotace: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je informovat a možnostech a významu reminiscenční terapie u seniorů.

Tento vzdělávací program vás seznámí:

 • S významem reminiscenční terapie
 • S principy zařazení prvků reminiscenční terapie do praxe
 • S jednotlivými prvky reminiscenční terapie

-  Podrobné informace o kurzu   

Základy první pomoci v sociálních službách

Anotace

Laická první pomoc neztratila na významu ani v době existence profesionální zdravotnické záchranné služby s celostátní působností. Ve většině případů dobře poskytnutá laická první pomoc zvyšuje efektivitu a účinnost první pomoci poskytnuté profesionály. Znalost základních pravidel a postupů při první pomoci je nezbytnou výbavou pracovníka pracujícího v sociálních službách. Pracovník v sociálních službách by měl mít nejen nezbytné znalosti z oblasti první pomoci, ale měl by také projít praktickým nácvikem poskytnutí PP, který se pak mnohonásobně zúročí v kritickém okamžiku. Z tohoto důvodu kurz "Základy první pomoci v sociálních službách" obsahuje nejen podstatné informace z tématu první pomoci, ale umožňuje absolventům vyzkoušet si základní praktické úkony poskytnutí první pomoci. Prostor je dán rovněž diskuzi o řešení situací z reálného života a z vlastní praxe v sociálních službách.

-  Podrobné informace o kurzu   

Úvod do problematiky psychických poruch u klientů v zařízení sociálních služeb

Ćasová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz "Úvod do problematiky psychických poruch u klientů zařízení sociální péče" podává obecný přehled charakteristik běžných psychických poruch. Kurz napomáhá účastníkům se v této problematice orientovat a porozumět projevům klientů s psychickou poruchou, a tím zvýšit kvalitu péče u této skupiny uživatelů. Kurz zdůrazňuje potřebu odpovídající léčby a předkládá možnosti resocializace. Zároveň ale upozorňuje na úskalí, jež resocializaci provází, a řeší i právní odpovědnost klienta s psychickou poruchou. Podrobně pak vysvětluje projevy jednotlivých poruch a dává doporučení ohledně základních zásad komunikace s danou skupinou klientů.

-  Podrobné informace o kurzu   

Přechod klienta z pobytové služby do chráněného bydlení

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz "Přechod klienta z pobytové služby do chráněného bydlení" reaguje na trend deinstitucionalizace v sociálních službách. Předestírá veškeré přínosy života v přirozeném prostředí i nároky, jež jsou na klienta v chráněném bydlení kladeny. Kurz provádí procesem přechodu klienta z pobytové služby do chráněného bydlení krok za krokem, uvádí souvislosti s individuálním plánováním a věnuje se i tvorbě příslušné metodiky. V praxi se opakovaně prokazuje, že klientův úspěšný přechod do přirozeného prostředí je významně ovlivněn správnou přípravou daného procesu. Pro klienta je rovněž důležitá podpora a vzájemná spolupráce pečovatelů, klíčového pracovníka i rodiny. Kurz je tedy zaměřen na precizní vysvětlení celého procesu a ukazuje účastníkům, v kterých bodech mohou klienta či jeho rodinu podpořit a jak se vhodně zapojit. Kurz se věnuje i případným rizikům, jež jsou v každém konkrétním případě s přechodem spojeny.

-  Podrobné informace o kurzu   

Komunikace a vzájemná podpora v týmech v prostředí sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

V prostředí sociálních služeb je otevřená komunikace a vzájemná podpora mezi členy týmu základním předpokladem zvládání této náročné pomáhající profese. I když mezilidské vztahy mezi jednotlivými pracovníky budou mít vždy rozdílnou kvalitu, je třeba neustále pracovat na funkčnosti celého týmu. „Zdravý tým“ je pak schopen lépe vstřebávat a zvládat náročné a emočně vypjaté situace, popř. i konflikty mezi členy. Kurz „Komunikace a vzájemná podpora v týmech v prostředí sociálních služeb“ je zaměřen především na rozvoj schopnosti všech členů týmů otevřít problém a společně nalézat řešení. Kurz ukazuje cesty, jak proaktivně komunikovat problém zatížený emocemi či konfliktem. Během kurzu je rovněž rozebírán a diskutován přínos vzájemné podpory a sdílení ve zvládání mimořádné pracovní zátěže.

-  Podrobné informace o kurzu   

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče odbornosti 913 v pobytových zařízeních sociální péče

Místo konání:

Domov pro seniory Chodov, příspěvková organizace

Donovalská 2222, 149 00 Praha

Termín: 22.6.2017, od 9:00 do 14:00 hodin

Určeno pro: vedoucí sestry PZSS, všeobecné sestry pověřené vykazováním odb. 913, pracovníci PZSS odpovědní za vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče

Cíl:

•zefektivnění úhrad poskytnuté ošetřovatelské a rehabilitační péče z veřejného zdravotního pojištění

•modelace možných rizik a jejich eliminace při vykazování odbornosti 913

•způsob vykazování poskytnuté ošetřovatelské a rehabilitační péče v odbornosti 913 dle MNK-10

•vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta

-  Podrobné informace o kurzu   

Efektivní komunikace v prostředí sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Umění profesionální komunikace je v rámci sociálních služeb považováno za jednu z klíčových kompetencí. Rozvoj komunikačních dovedností je neustálý proces, jež lze podpořit sebereflexí, nácvikem dílčích dovedností či rozšířením znalostí v rámci typologie osobností.

Kurz „Efektivní komunikace v prostředí sociálních služeb“ je zaměřen na osvětlení nejčastějších příčin komunikačních bariér mezi komunikačními partnery. Kurz upozorňuje i na význam rolí, jež komunikační partneři v dané chvíli zastávají, např. uživatel-pečovatel, pečovatel-pečovatel, pečovatel – vedoucí pracovník, a vysvětluje změny v komunikačním chování v závislosti na roli. Kurz rovněž napomáhá absolventům rozvíjet dílčí komunikační dovednosti z oblasti asertivních technik, aktivního naslouchání či pozitivní komunikace a umožňuje absolventům vyzkoušet si nové dovednosti v bezpečném prostředí.

-  Podrobné informace o kurzu   

Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Proces stárnutí provází řada psychických i fyzických změn, jež jsou sice fyziologické, nicméně vyžadují odlišný náhled na péči o stárnoucího uživatele. Během procesu stárnutí se často mění hodnoty a potřeby člověka, schopnost komunikace či schopnost adaptace na změny. V zařízeních sociálních služeb se rychlým tempem navyšuje počet klientů s vyššími stupni závislosti, což klade zvýšené požadavky na personál po odborné, fyzické i psychické stránce. Kurz „Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli“ odpovídá na otázky týkající se změn souvisejících se stárnutím a věnuje se potřebám stárnoucích uživatelů. Upozorňuje na nejrůznější úskalí péče o stárnoucí osoby a osoby s demencí, doporučuje vhodné postupy péče a přináší podporu pečujícím.

-  Podrobné informace o kurzu   

Komunikační dovednosti v problémových situacích v praxi sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

V pomáhajících profesích dochází na základě různých příčin k problémovým či konfliktním situacím. Každý pracovník by měl umět tyto situace včas odhalit, profesionálně je zvládnout či přispět dle svých možností k posunutí problému či konfliktu do fáze řešení. Tato dovednost zahrnuje odhalení věcného jádra konfliktu či problému, zpracování emocí zúčastněných, analýzu dané situace a vytvoření podmínek k řešení. Tento komplexní přístup vyžaduje znalosti z oblasti psychologie, přehled ve vhodných postupech, příslušné komunikační dovednosti, a především uvědomění si specifik řešení konfliktů a problémových situací v zařízení sociálních služeb. Kurz „Problémy a konflikty v praxi sociálních služeb“ podává nejen teoretický základ a náhled na danou problematiku, ale poskytuje i nácvik příslušných komunikačních dovedností. Kurz upozorňuje na možná úskalí řešení problémů a konfliktů v praxi sociálních služeb a podporuje absolventy v proaktivním přístupu k těmto situacím.

-  Podrobné informace o kurzu   

Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

V každé profesi a pracovním prostředí může docházet k úbytku motivace zaměstnanců či dokonce k syndromu vyhoření. Z jakých důvodů tomu bývá v prostředí sociálních služeb? Jak zabránit klesající motivaci u zaměstnance a jaké vytvářet podmínky v pracovním prostředí? Jak dalece lze ovlivnit různé příčiny ztráty motivace? Na tyto otázky odpovídá kurz „Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb“, který se zabývá jednotlivými složkami motivace a externími faktory ovlivňujícími motivaci. Věnuje se osobnostním rozdílům ve vnímání motivujících podnětů a umožňuje absolventům nalézt vlastní zdroje motivace. Rovněž se zaměřuje na vzájemné posílení motivace v kolektivu, a především varuje před jednáním a chováním, jež působí na jednotlivce a potažmo celý kolektiv demotivačně.

-  Podrobné informace o kurzu   

Základy paliativní péče v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin
 
Anotace
Personál v sociálních službách často řeší otázky týkající se péče o umírající uživatele. Potřebuje umírající uživatel specializovanou paliativní péči? Jak naplňovat duchovní potřeby uživatele? Jak kvalitně pečovat o umírající pomocí dennodenních ošetřovatelských úkonů? 
 

-  Podrobné informace o kurzu   

Firemní kultura v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Firemní kultura v zařízení sociálních služeb má přímý dopad na atmosféru v instituci, pověst zařízení a na kvalitu služeb. Firemní kultura rovněž zrcadlí úroveň komunikace mezi zaměstnanci či podobu vztahu k uživatelům. Na budování firemní kultury by se měli stejnou měrou podílet všichni zaměstnanci i vedení a neustále pracovat na vytvoření zdravého pracovního prostředí, jež v prvé řadě pocítí uživatel sociální služby. 

-  Podrobné informace o kurzu   

Úvod do standardů sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Standardy kvality prostupují a doprovází veškeré konání v sociálních službách. Přesto řada pracovníků v sociálních službách nemá úplně jasný přehled v koncepci standardů kvality, nenachází v nich smysl a nedokáže ocenit jejich význam.

-  Podrobné informace o kurzu   

Umění doprovázet

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz "Umění doprovázet" se velice podrobně věnuje komunikaci s uživatelem s terminálním stádiu. Kurz nahlíží na problematiku z psychologické stránky, zdůrazňuje význam hluboké empatie či schopnost reflektovat přání uživatele a rozvíjí v účastnících komunikační dovednosti zaměřené na doprovázení umírajících. 

-  Podrobné informace o kurzu   

Komunikace v paliativní péči

Časová dotace: 8 hodin

Anotace 

V paliativní péči je profesionální a empatická komunikace jedním ze základních pilířů péče. Komunikace v paliativní péči klade vysoké osobnostní i profesní nároky na pečující a ošetřovatelský personál. Kurz "Komunikace v paliativní péči" široce nastoluje toto téma a je průvodcem mnoha dovedností a znalostí, jež jsou nezbytné v komunikaci s uživatelem v terminálním stadiu. 

-  Podrobné informace o kurzu   

Duševní hygiena a etický přístup v paliativní péči

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Péče o uživatele v terminálním stádiu je nesmírně náročný úkol, jak po stránce zajištění jejich fyzických potřeb, tak po stránce naplnění potřeb duchovních. Během péče o uživatele v terminální stádiu vyvstává řada etických a duchovních otázek, které zaznívají z úst uživatele, jeho blízkých, a které si kladou i sami pečující.

-  Podrobné informace o kurzu   

Hojení ran

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je získat základní znalosti problematiky vzniku a prevence chronických ran a defektů.

Termín: 13.3.2019, začátek od 9:00 hodin

-  Podrobné informace o kurzu   

Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli, gerontooblek

 Termín: 20.5.2019, začátek od 9:00 hodin 

-  Podrobné informace o kurzu   

Nabídka otevřených kurzů jaro 2019

Hojení ran

-  Podrobné informace o kurzu   

Nástavbový kurz Bazální stimulace, otevřený kurz v Brně

 Termín konání:  25.-27.3.2019, začátek od 9 hodin

Místo konání:  Brno Business park, Londýnské nám. 2, zasedací místnost v přízemí

 

Číslo akreditace MPSV ČR: 2017/0069-SP/PC

-  Podrobné informace o kurzu   

Prezentace sociální služby uživatelům a jejich rodině

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Sociální služba nebývá vnímána jako komerční produkt, nicméně i zde platí nutnost zprostředkovat základní informace o této službě a její přínosy potenciálnímu uživateli. Potenciální uživatelé sociálních služeb se vyznačují určitou křehkostí - bývají v těžké životní situaci či nemocní, mnohdy mají z různých důvodů snížené rozhodovací schopnosti, mohou být snadněji manipulovatelní. Z těchto důvodů jsou kladeny na prezentaci sociální služby zvýšené etické nároky a úspěšnost prezentace je nebývale spojena s osobou zastupující a prezentující danou sociální službu.

-  Podrobné informace o kurzu   

Delegování a efektivní motivace podřízených

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Narůstající objem pracovních úkonů v sociálních službách jde ruku v ruce s nárůstem nezbytné administrativy a mnohdy je provázen únavou či vyhořením pracovníků. Rovněž charakteristika pracovních zadání v sociálních službách vyvíjí stále vyšší tlak na odbornost pracovníků a kvalitu práce. Vysoké nároky mnohdy přispívají k demotivaci pracovníků a k menší odolnosti vůči přicházejícím změnám. Jak podpořit motivaci pracovníků a podnítit zájem o nové pracovní výzvy?

-  Podrobné informace o kurzu   

Základy edukace uživatele s inkontinencí a jeho rodiny

Časová dotace: 5 hodin

Anotace

Nástup inkontinence často silně zasáhne kvalitu života nemocného. I přes dostupnost široké škály inkontinenčních pomůcek se mnohdy stává, že člověk s diagnózou inkontinence plně nevyužívá všechny tyto možnosti, neboť kvůli citlivosti daného tématu není schopen o problému komunikovat a chybí mu zásadní informace. Tím se nadále rozvíjí jeho sociální izolovanost a kvalita života nadále klesá.

-  Podrobné informace o kurzu