Vzdělávání manažerů a vedoucích pracovníků v sociálních službách

Vyhledat další kurzy
Akreditované MPSV Akreditace odbornými profesnimi institucemi
Otevřený Na míru TOP 10

Úvod do supervize

Časová dotace: 5 hodin

-  Podrobné informace o kurzu   

Prezentační dovednosti a efektivní vedení porad

Časová dotace kurzu: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je načerpat dovednosti z oblasti prezentačních dovedností a zvládnout přípravu a vedení porady.

Absolvováním tohoto tréninkového programu si osvojíte:

 • Prezentační dovednosti nezbytné v práci manažera
 • Dovednosti vedoucí ke kvalitní přípravě na poradu
 • Přesvědčovací techniky a přípravu na cílenou argumentaci

-  Podrobné informace o kurzu   

Základy budování a vedení týmů

Časová dotace kurzu: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je osvojit si postupy při vedení týmů a pochopit zákonitosti, jež provázejí týmovou dynamiku.

Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:

 • Rozumět struktuře týmových rolí
 • Eliminovat problémy a konflikty v týmu
 • Motivovat pracovní týmy k efektivní spolupráci

-  Podrobné informace o kurzu   

Efektivní motivace a hodnocení zaměstnanců

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je upevnit si důležitou součást manažerské práce - vést a hodnotit své spolupracovníky pomocí ověřených postupů a metod hodnocení.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Zásady vedení hodnotícího rozhovoru
 • Zvládat obtížné situace při vedení hodnotícího rozhovoru
 • Vést pochvalný a vytýkací rozhovor

-  Podrobné informace o kurzu   

Úvod do řízení pracovního výkonu podřízeného a vedení hodnotícího pohovoru

Časová dotace: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je upevnění manažerských dovedností v oblasti řízení pracovního výkonu a podávání zpětné vazby spojené s hodnocením.

Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:

 • Řídit výkon podřízeného a následně hodnotit pracovní činnost pomocí hodnotících kritérií
 • Vést hodnotící pohovor
 • Pravidla manažerské komunikace

-  Podrobné informace o kurzu   

Základy time managementu

Časová dotace: 8 hodin

Motto:

„Není větší ztráty nad ztracený čas.“ Michelangelo Buonarroti

Stěžejní součástí práce manažera je umět si zorganizovat vlastní pracovní čas a režim a řídit výkonnost svých spolupracovníků. Je důležité umět si stanovit priority v pracovním, ale i v osobním životě tak, abychom dokázali skloubit obojí a dosáhli tak našich plánovaných cílů a vytoužených úspěchů.

Absolvováním tohoto odborného programu se účastníci naučí:

 • Stanovit si pracovní priority a organizovat čas.
 • Motivovat své spolupracovníky prostřednictvím delegování.
 • Plánovat čas a určit zloděje času.

-  Podrobné informace o kurzu   

Vyjednávání pro vedoucí pracovníky a intervence do konfliktu

Motto:

 
„Každá válka končí jednáním. Proč nevyjednávat dřív, než začne?"
                                                                                                    D. Néhrú
 
Vyjednáváme od dětství, aniž si to uvědomujeme – vyměňujeme barevné kuličky, modré autíčko za červené... V životě není jednoduché získat vždy to, co chceme nebo si přejeme, a co je pro nás výhodné. Stejné úvahy má i náš partner v jednání. Pokud chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku pro sebe nebo svou organizaci, jsme nuceni jednat a vyjednávat. Přitom toužíme udržet si dobré vztahy se svým okolím i protistranou v jednání. Je to jednoduché?
Odpověď získáte v našem kurzu.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Jednotlivé typy vyjednávání.
 • Strategie a taktiky ve vyjednávání.
 • Jak správně argumentovat a přesvědčit.

-  Podrobné informace o kurzu   

Vybrané poznatky k přípravě poskytovatele na inspekci kvality sociální služby

Časová dotace kurzu: 8 hodin

 Anotace:

Kurz se zaměřuje na klíčové a problémové oblasti v rámci inspekce kvality sociální služby. Kurz obsahuje řadu praktických doporučení k přípravě na inspekci a zohledňuje i téma vhodné komunikace v průběhu inspekce. Kurz je veden zkušenou inspektorkou kvality sociálních služeb.

Lektor: PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

-  Podrobné informace o kurzu   

Problémy při naplňování standardů kvality sociálních služeb, řešení v rámci dobré praxe

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Při naplňování jednotlivých kritérií a podkritérií Standardů kvality sociálních služeb dochází k častému opakování a výskytu obdobných chyb a nedostatků z důvodu nepochopení záměru kritérií či podkritérií standardu. Poté často následuje chybná realizace při naplňování konkrétního standardu. Na nedokonalost výkladu Standardů kvality mnohdy upozorní až vznik problémové situace nebo přímo inspekce kvality sociálních služeb. Kurz "Problémy při naplňování standardů kvality sociálních služeb - řešení v rámci dobré praxe" reaguje na potřeby poskytovatelů probrat časté otázky k naplňování Standardů kvality sociálních služeb a nahlédnout na příklady dobré praxe. 


-  Podrobné informace o kurzu   

Respektující komunikace v sociálních službách

Časová dotace kurzu: 8 hodin

 Anotace 

Především v pomáhajících profesích se často dostáváme do situací, jež pociťujeme jako útok na vlastní sebeúctu, např. jednání s agresivním klientem či konflikty v pracovním kolektivu. Prostřednictvím mnohosměrné respektující komunikace lze na tyto situace přiměřeně reagovat a rychleji se od nich odprostit. Stejně tak nám respektující komunikace umožňuje těmto situacím do jisté míry předcházet. Kurz "Respektující komunikace v sociálních službách" zahrnuje nejen praktický nácvik respektující komunikace, ale obsahuje i prvky osobního rozvoje a náhled na vlastní prožívání.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specifika komunikace s uživatelem s agresivním chováním

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Pracovníci v sociálních službách označují komunikaci s agresivním klientem za jeden z nejtěžších momentů ve svém povolání. Toto téma je z důvodu vzrůstajícího výskytu agresivního chování klientů stále více diskutováno s důrazem na nalezení vhodných nefarmakologických metod zvládání agrese. Mezi nejefektivnější metody patří specifická komunikace s agresivním klientem, jež zahrnuje proaktivní přístup pečovatelů, včasné rozpoznání a zvládání konfliktů a v neposlední řadě umění vyrovnat se s psychickou zátěží. Kurz "Komunikace s agresivním klientem" přináší teoretický základ k problematice agresivity, vysvětluje příčiny agresivního chování klientů a popisuje jednotlivé fáze agresivního chování. Druhá část kurzu je zaměřena na specifické dovednosti vedoucí ke zvládání agresivního chování a přináší praktický nácvik daných komunikačních postupů.

-  Podrobné informace o kurzu   

Komunikace s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Pracovníci v sociálních službách stále častěji pečují o seniory, jež vykazují známky různého stupně Alzheimerovy choroby. Klienti trpící Alzheimerovou chorobou vyžadují v péči zvláštní přístup a to především v oblasti komunikace. Kurz "Komunikace s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou" umožňuje účastníkům rozšířit si teoretické znalosti o Alzheimerově chorobě a zároveň získat praktické dovednosti a užitečné tipy pro efektivní komunikaci. Kurz dává důraz na přijetí specifického chování těchto klientů a vysvětluje příčiny změn, které nastávají ve struktuře osobnosti postiženého. Nabyté znalosti a dovednosti z kurzu podpoří pečovatele v budování prostředí a zázemí, jež zkvalitní postiženým osobám život a umožní jim prožívat kladné emoce.

-  Podrobné informace o kurzu   

Demence v obrazech

Natočili jsme několik krátkých filmů zachycujících běžné situace, které denně prožíváte a řešíte se svými klienty (oblékání, strava, hygiena, vycházky apod.). Po promítnutí každé z těchto scének budou následovat dvě předtočené varianty řešení situace, z nichž jenom jedna je správná. Za pomoci výkladu zkušeného lektora a následné diskuze mají účastníci možnost získat nové poznatky, které jim usnadní práci.

-  Podrobné informace o kurzu   

Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemocí

Kurz je určen pro pracovníky, kteří poskytují služby sociální péče a sociálního poradenství osobám nemocným Parkinsonovou nemocí, zajišťují jim pomoc a podporu za účelem prevence sociálního vyloučení, pomáhají zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, důstojné prostředí a zacházení a zapojení se v nejvyšší možné míře do běžného života.

-  Podrobné informace o kurzu   

Proměny stáří a GERONTO-OBLEK

S problematikou péče o seniory se při své práci setkáváte téměř celý svůj profesní život. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením GERONTO-OBLEKU simulujícího stařecký pohyb. Tento jedinečný projekt realizovalo jako první Švýcarsko a Rakousko a nyní se dostává i do České republiky.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specializované kurzy - rozvoj manažerských dovedností

HARTMANN akademie nabízí specializované kurzy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností.

A. Kurzy s daným obsahem:

Rozvoj dovedností středního managementu sociálních služeb

Seznam akreditovaných manažerských kurzů

  

B. Kurzy na míru

 • Manažerské mixy pro střední management
 • Odhalte svůj vnitřní potenciál - vzdělávací výcvik, 4 moduly

Obsah uvedených kurzů je sestavován na míru dle požadavků zadavatele.

-  Podrobné informace o kurzu   

Rozvoj dovedností středního managementu v sociálních službách

Anotace

Střední management v institucích sociální péče naráží na typické potíže nejčastěji spojené s interní komunikací a organizací práce. Vedoucí často čelí nedostatku prostoru pro vzájemnou komunikaci mezi sebou, řeší neshody mezi spolupracovníky či mezi jednotlivými úseky, slýchají řadu stížností od podřízených na organizaci a podmínky práce, překonávají úskalí ženských kolektivů či dohlížejí na kvalitu plnění jednotlivých pracovních úkonů. Vedoucí pracovník tak může rychle nabýt dojmu, že je stále o krok pozadu s děním na pracovišti a pouze řeší přicházejí problémy. Jak tento trend zvrátit a obstát na pozici středního manažera? Kurz "Rozvoj dovedností středního managementu sociálních služeb" se zaměřuje na budování vnímavosti k dění na pracovišti a dodává vedoucím nástroje k proaktivnímu přístupu k problémovým situacím. Věnuje se především rozvoji interní komunikace - dává důraz na vzájemnou komunikaci vedoucích a na cílený přenos informací od podřízených k nejvyššímu managementu pomocí vhodných mediačních a komunikačních nástrojů. Rovněž rozvíjí v účastnících schopnost náhledu na dynamiku týmů, podněcuje manažery k sebereflexi a dodává jim sebevědomí k proaktivnímu vedení.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specializované kurzy - rozvoj manažerských dovedností

HARTMANN akademie nabízí specializované kurzy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností.

A. Kurz: Rozvoj dovedností středního managementu sociální služeb

 

B. Kurzy na míru

 • Manažerské mixy pro střední management
 • Odhalte svůj vnitřní potenciál - vzdělávací výcvik, 4 moduly

Obsah uvedených kurzů je sestavován na míru dle požadavků zadavatele.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specializované kurzy - rozvoj manažerských dovedností

HARTMANN akademie nabízí specializované kurzy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností.

A. Kurz:

Rozvoj dovedností středního managementu sociálních služeb

Seznam manažerských kurzů

 

B. Kurzy na míru

 • Manažerské mixy pro střední management
 • Odhalte svůj vnitřní potenciál - vzdělávací výcvik, 4 moduly

Obsah uvedených kurzů je sestavován na míru dle požadavků zadavatele.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specializované kurzy - rozvoj manažerských dovedností

HARTMANN akademie nabízí specializované kurzy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností.

A. Kurz:

Rozvoj dovedností středního managementu sociálních služeb

Seznam manažerských kurzů

 

B. Kurzy na míru

 • Manažerské mixy pro střední management
 • Odhalte svůj vnitřní potenciál - vzdělávací výcvik, 4 moduly

Obsah uvedených kurzů je sestavován na míru dle požadavků zadavatele.

-  Podrobné informace o kurzu   

Specializované kurzy - rozvoj manažerských dovedností

HARTMANN akademie nabízí specializované kurzy zaměřené na rozvoj manažerských dovedností.

A. Kurzy s daným obsahem:

Rozvoj dovedností středního managementu sociálních služeb

Seznam manažerských kurzů

 

 

B. Kurzy na míru

 • Manažerské mixy pro střední management
 • Odhalte svůj vnitřní potenciál - vzdělávací výcvik, 4 moduly

Obsah uvedených kurzů je sestavován na míru dle požadavků zadavatele.

-  Podrobné informace o kurzu   

Základy první pomoci v sociálních službách

Anotace

Laická první pomoc neztratila na významu ani v době existence profesionální zdravotnické záchranné služby s celostátní působností. Ve většině případů dobře poskytnutá laická první pomoc zvyšuje efektivitu a účinnost první pomoci poskytnuté profesionály. Znalost základních pravidel a postupů při první pomoci je nezbytnou výbavou pracovníka pracujícího v sociálních službách. Pracovník v sociálních službách by měl mít nejen nezbytné znalosti z oblasti první pomoci, ale měl by také projít praktickým nácvikem poskytnutí PP, který se pak mnohonásobně zúročí v kritickém okamžiku. Z tohoto důvodu kurz "Základy první pomoci v sociálních službách" obsahuje nejen podstatné informace z tématu první pomoci, ale umožňuje absolventům vyzkoušet si základní praktické úkony poskytnutí první pomoci. Prostor je dán rovněž diskuzi o řešení situací z reálného života a z vlastní praxe v sociálních službách.

-  Podrobné informace o kurzu   

Úvod do problematiky psychických poruch u klientů v zařízení sociálních služeb

Ćasová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz "Úvod do problematiky psychických poruch u klientů zařízení sociální péče" podává obecný přehled charakteristik běžných psychických poruch. Kurz napomáhá účastníkům se v této problematice orientovat a porozumět projevům klientů s psychickou poruchou, a tím zvýšit kvalitu péče u této skupiny uživatelů. Kurz zdůrazňuje potřebu odpovídající léčby a předkládá možnosti resocializace. Zároveň ale upozorňuje na úskalí, jež resocializaci provází, a řeší i právní odpovědnost klienta s psychickou poruchou. Podrobně pak vysvětluje projevy jednotlivých poruch a dává doporučení ohledně základních zásad komunikace s danou skupinou klientů.

-  Podrobné informace o kurzu   

Základy koučování pro manažery sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz "Základy koučování pro manažery sociálních služeb" přiblíží účastníkům možnosti využití koučujícího přístupu v manažerské praxi. Kurz se věnuje správnému vymezení pojmu koučink a přináší bližší náhled na koučující proces, včetně osvětlení metodiky GROW. Blíže se zabývá klíčovými body koučovacího rozhovoru: nastavení pozitivních cílů, pokládání koučovacích otázek a v neposlední řadě zvyšování sebedůvěry, odpovědnosti a uvědomění koučovaného. Rovněž vyjmenovává přínosy koučinku pro osobní rozvoj samotného manažera. Část kurzu je směřována i na koučující nástroje využitelné při vedení týmů. Součástí kurzu je i praktický nácvik pokládání koučujících otázek v triádách.

-  Podrobné informace o kurzu   

Přechod klienta z pobytové služby do chráněného bydlení

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz "Přechod klienta z pobytové služby do chráněného bydlení" reaguje na trend deinstitucionalizace v sociálních službách. Předestírá veškeré přínosy života v přirozeném prostředí i nároky, jež jsou na klienta v chráněném bydlení kladeny. Kurz provádí procesem přechodu klienta z pobytové služby do chráněného bydlení krok za krokem, uvádí souvislosti s individuálním plánováním a věnuje se i tvorbě příslušné metodiky. V praxi se opakovaně prokazuje, že klientův úspěšný přechod do přirozeného prostředí je významně ovlivněn správnou přípravou daného procesu. Pro klienta je rovněž důležitá podpora a vzájemná spolupráce pečovatelů, klíčového pracovníka i rodiny. Kurz je tedy zaměřen na precizní vysvětlení celého procesu a ukazuje účastníkům, v kterých bodech mohou klienta či jeho rodinu podpořit a jak se vhodně zapojit. Kurz se věnuje i případným rizikům, jež jsou v každém konkrétním případě s přechodem spojeny.

-  Podrobné informace o kurzu   

Komunikace a vzájemná podpora v týmech v prostředí sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

V prostředí sociálních služeb je otevřená komunikace a vzájemná podpora mezi členy týmu základním předpokladem zvládání této náročné pomáhající profese. I když mezilidské vztahy mezi jednotlivými pracovníky budou mít vždy rozdílnou kvalitu, je třeba neustále pracovat na funkčnosti celého týmu. „Zdravý tým“ je pak schopen lépe vstřebávat a zvládat náročné a emočně vypjaté situace, popř. i konflikty mezi členy. Kurz „Komunikace a vzájemná podpora v týmech v prostředí sociálních služeb“ je zaměřen především na rozvoj schopnosti všech členů týmů otevřít problém a společně nalézat řešení. Kurz ukazuje cesty, jak proaktivně komunikovat problém zatížený emocemi či konfliktem. Během kurzu je rovněž rozebírán a diskutován přínos vzájemné podpory a sdílení ve zvládání mimořádné pracovní zátěže.

-  Podrobné informace o kurzu   

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče odbornosti 913 v pobytových zařízeních sociální péče

Místo konání:

Domov pro seniory Chodov, příspěvková organizace

Donovalská 2222, 149 00 Praha

Termín: 22.6.2017, od 9:00 do 14:00 hodin

Určeno pro: vedoucí sestry PZSS, všeobecné sestry pověřené vykazováním odb. 913, pracovníci PZSS odpovědní za vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče

Cíl:

•zefektivnění úhrad poskytnuté ošetřovatelské a rehabilitační péče z veřejného zdravotního pojištění

•modelace možných rizik a jejich eliminace při vykazování odbornosti 913

•způsob vykazování poskytnuté ošetřovatelské a rehabilitační péče v odbornosti 913 dle MNK-10

•vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta

-  Podrobné informace o kurzu   

Efektivní komunikace v prostředí sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Umění profesionální komunikace je v rámci sociálních služeb považováno za jednu z klíčových kompetencí. Rozvoj komunikačních dovedností je neustálý proces, jež lze podpořit sebereflexí, nácvikem dílčích dovedností či rozšířením znalostí v rámci typologie osobností.

Kurz „Efektivní komunikace v prostředí sociálních služeb“ je zaměřen na osvětlení nejčastějších příčin komunikačních bariér mezi komunikačními partnery. Kurz upozorňuje i na význam rolí, jež komunikační partneři v dané chvíli zastávají, např. uživatel-pečovatel, pečovatel-pečovatel, pečovatel – vedoucí pracovník, a vysvětluje změny v komunikačním chování v závislosti na roli. Kurz rovněž napomáhá absolventům rozvíjet dílčí komunikační dovednosti z oblasti asertivních technik, aktivního naslouchání či pozitivní komunikace a umožňuje absolventům vyzkoušet si nové dovednosti v bezpečném prostředí.

-  Podrobné informace o kurzu   

Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Proces stárnutí provází řada psychických i fyzických změn, jež jsou sice fyziologické, nicméně vyžadují odlišný náhled na péči o stárnoucího uživatele. Během procesu stárnutí se často mění hodnoty a potřeby člověka, schopnost komunikace či schopnost adaptace na změny. V zařízeních sociálních služeb se rychlým tempem navyšuje počet klientů s vyššími stupni závislosti, což klade zvýšené požadavky na personál po odborné, fyzické i psychické stránce. Kurz „Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli“ odpovídá na otázky týkající se změn souvisejících se stárnutím a věnuje se potřebám stárnoucích uživatelů. Upozorňuje na nejrůznější úskalí péče o stárnoucí osoby a osoby s demencí, doporučuje vhodné postupy péče a přináší podporu pečujícím.

-  Podrobné informace o kurzu   

Komunikační dovednosti v problémových situacích v praxi sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

V pomáhajících profesích dochází na základě různých příčin k problémovým či konfliktním situacím. Každý pracovník by měl umět tyto situace včas odhalit, profesionálně je zvládnout či přispět dle svých možností k posunutí problému či konfliktu do fáze řešení. Tato dovednost zahrnuje odhalení věcného jádra konfliktu či problému, zpracování emocí zúčastněných, analýzu dané situace a vytvoření podmínek k řešení. Tento komplexní přístup vyžaduje znalosti z oblasti psychologie, přehled ve vhodných postupech, příslušné komunikační dovednosti, a především uvědomění si specifik řešení konfliktů a problémových situací v zařízení sociálních služeb. Kurz „Problémy a konflikty v praxi sociálních služeb“ podává nejen teoretický základ a náhled na danou problematiku, ale poskytuje i nácvik příslušných komunikačních dovedností. Kurz upozorňuje na možná úskalí řešení problémů a konfliktů v praxi sociálních služeb a podporuje absolventy v proaktivním přístupu k těmto situacím.

-  Podrobné informace o kurzu   

Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

V každé profesi a pracovním prostředí může docházet k úbytku motivace zaměstnanců či dokonce k syndromu vyhoření. Z jakých důvodů tomu bývá v prostředí sociálních služeb? Jak zabránit klesající motivaci u zaměstnance a jaké vytvářet podmínky v pracovním prostředí? Jak dalece lze ovlivnit různé příčiny ztráty motivace? Na tyto otázky odpovídá kurz „Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb“, který se zabývá jednotlivými složkami motivace a externími faktory ovlivňujícími motivaci. Věnuje se osobnostním rozdílům ve vnímání motivujících podnětů a umožňuje absolventům nalézt vlastní zdroje motivace. Rovněž se zaměřuje na vzájemné posílení motivace v kolektivu, a především varuje před jednáním a chováním, jež působí na jednotlivce a potažmo celý kolektiv demotivačně.

-  Podrobné informace o kurzu   

Management změn - jak uřídit změnu

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz "Management změn - jak uřídit změnu" je určen pro vedoucí pracovníky a je zaměřen na zvládání procesů, jež jsou spojeny s různými druhy změn v zařízeních sociálních služeb. Kurz definuje změnu a shrnuje pozitivní i negativní dopady na provoz zařízení a chování zaměstnanců. Kurz popisuje zákonitosti procesu změny a zdůrazňuje především správné uchopení změny managementem. Dále doporučuje osvědčené modely řízení změn a varuje před vážnými chybami, k nimž v řízení změn nejčastěji dochází.

-  Podrobné informace o kurzu   

Základy paliativní péče v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin
 
Anotace
Personál v sociálních službách často řeší otázky týkající se péče o umírající uživatele. Potřebuje umírající uživatel specializovanou paliativní péči? Jak naplňovat duchovní potřeby uživatele? Jak kvalitně pečovat o umírající pomocí dennodenních ošetřovatelských úkonů? 
 

-  Podrobné informace o kurzu   

Firemní kultura v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Firemní kultura v zařízení sociálních služeb má přímý dopad na atmosféru v instituci, pověst zařízení a na kvalitu služeb. Firemní kultura rovněž zrcadlí úroveň komunikace mezi zaměstnanci či podobu vztahu k uživatelům. Na budování firemní kultury by se měli stejnou měrou podílet všichni zaměstnanci i vedení a neustále pracovat na vytvoření zdravého pracovního prostředí, jež v prvé řadě pocítí uživatel sociální služby. 

-  Podrobné informace o kurzu   

Úvod do standardů sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Standardy kvality prostupují a doprovází veškeré konání v sociálních službách. Přesto řada pracovníků v sociálních službách nemá úplně jasný přehled v koncepci standardů kvality, nenachází v nich smysl a nedokáže ocenit jejich význam.

-  Podrobné informace o kurzu   

Umění doprovázet

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz "Umění doprovázet" se velice podrobně věnuje komunikaci s uživatelem s terminálním stádiu. Kurz nahlíží na problematiku z psychologické stránky, zdůrazňuje význam hluboké empatie či schopnost reflektovat přání uživatele a rozvíjí v účastnících komunikační dovednosti zaměřené na doprovázení umírajících. 

-  Podrobné informace o kurzu   

Komunikace v paliativní péči

Časová dotace: 8 hodin

Anotace 

V paliativní péči je profesionální a empatická komunikace jedním ze základních pilířů péče. Komunikace v paliativní péči klade vysoké osobnostní i profesní nároky na pečující a ošetřovatelský personál. Kurz "Komunikace v paliativní péči" široce nastoluje toto téma a je průvodcem mnoha dovedností a znalostí, jež jsou nezbytné v komunikaci s uživatelem v terminálním stadiu. 

-  Podrobné informace o kurzu   

Duševní hygiena a etický přístup v paliativní péči

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Péče o uživatele v terminálním stádiu je nesmírně náročný úkol, jak po stránce zajištění jejich fyzických potřeb, tak po stránce naplnění potřeb duchovních. Během péče o uživatele v terminální stádiu vyvstává řada etických a duchovních otázek, které zaznívají z úst uživatele, jeho blízkých, a které si kladou i sami pečující.

-  Podrobné informace o kurzu   

Nabídka otevřených kurzů jaro 2019

Hojení ran

-  Podrobné informace o kurzu   

Nástavbový kurz Bazální stimulace, otevřený kurz v Brně

 Termín konání:  25.-27.3.2019, začátek od 9 hodin

Místo konání:  Brno Business park, Londýnské nám. 2, zasedací místnost v přízemí

 

Číslo akreditace MPSV ČR: 2017/0069-SP/PC

-  Podrobné informace o kurzu   

Dynamický managemenet v prostředí sociálních služeb

Anotace

Management v prostředí sociálních služeb čelí stálým výzvám i přicházejícím změnám. Samotné poskytování sociální služby přináší vzhledem ke struktuře uživatelů řadu složitých úkolů, jež jsou navíc naplňovány v proměnlivém prostředí za narůstajících požadavků. Vedení zaměstnanců v sociálních službách obnáší řadu otázek, jejichž řešení se často nachází v jedinečném konkrétním řešení, jež plně odhaluje potenciál a vnitřní sílu samotné organizace. Dynamický management přispívá k efektivnímu vedení organizace a umožňuje organizaci řídit jakožto živoucí organismus v proměnlivých podmínkách.

Kurz "Dynamický management v prostředí sociálních služeb" osvětluje nový přístup k managementu a rozsáhle se věnuje výkladu pojmu "učící se organizace", jenž je neodmyslitelně spojen s neustálým rozvojem lidských zdrojů. V praktické části kurzů lze nahlédnout na přínos koučujícího přístupu v řízení týmů a zamyslet se nad zněním koučujících otázek, jež přispívají k budování odolnosti organizace vůči vnějším změnám. Poslední část kurzu se zabývá možnostmi seberozvoje dynamického manažera a poukazuje na klíčové prvky vytvářející manažerskou integritu.

-  Podrobné informace o kurzu   

Prezentace sociální služby uživatelům a jejich rodině

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Sociální služba nebývá vnímána jako komerční produkt, nicméně i zde platí nutnost zprostředkovat základní informace o této službě a její přínosy potenciálnímu uživateli. Potenciální uživatelé sociálních služeb se vyznačují určitou křehkostí - bývají v těžké životní situaci či nemocní, mnohdy mají z různých důvodů snížené rozhodovací schopnosti, mohou být snadněji manipulovatelní. Z těchto důvodů jsou kladeny na prezentaci sociální služby zvýšené etické nároky a úspěšnost prezentace je nebývale spojena s osobou zastupující a prezentující danou sociální službu.

-  Podrobné informace o kurzu   

Delegování a efektivní motivace podřízených

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Narůstající objem pracovních úkonů v sociálních službách jde ruku v ruce s nárůstem nezbytné administrativy a mnohdy je provázen únavou či vyhořením pracovníků. Rovněž charakteristika pracovních zadání v sociálních službách vyvíjí stále vyšší tlak na odbornost pracovníků a kvalitu práce. Vysoké nároky mnohdy přispívají k demotivaci pracovníků a k menší odolnosti vůči přicházejícím změnám. Jak podpořit motivaci pracovníků a podnítit zájem o nové pracovní výzvy?

-  Podrobné informace o kurzu