Vzdělávání managementu nemocnic a zdravotnických pracovníků nelékařských oborů

Vyhledat další kurzy
Akreditované MPSV Akreditace odbornými profesnimi institucemi
Otevřený Na míru TOP 10

Problémové a konfliktní situace a poskytování kritické zpětné vazby

Časová dotace kurzu: 16 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je porozumět vzniku konfliktu a naučit se principům poskytování a přijímání pozitivní i kritické zpětné vazby.

Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:

 • Řešit problémové a konfliktní situace v pracovním i osobním životě
 • Způsoby poskytování konstruktivní zpětné vazby
 • Strategii vedení kritických rozhovorů

-  Podrobné informace o kurzu   

Motivace a hodnocení zaměstnanců, vedení hodnotících rozhovorů

Časová dotace kurzu: 16 hodin 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit se důležitou součást manažerské práce - hodnotit své spolupracovníky, získat tak zpětnou vazbu na kvalitu svého pracovního výkonu a pracovního chování a jednání.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Zásady vedení hodnotícího rozhovoru
 • Zvládat obtížné situace při vedení hodnotícího rozhovoru
 • Vést pochvalný a vytýkací rozhovor

-  Podrobné informace o kurzu   

Psychologie v komunikaci

Motto:

„S mnoha lidmi raději souhlasím, než bych jim naslouchal.“
                                                                            Ch.-L.-de Montesquieu
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
·         Seznámit se s komunikačními procesy.
·         Naučit se vnímat a číst neverbální projevy.
·         Uvědomit si zvláštnosti v komunikaci.
·         Sebereflexe komunikačních dovedností.

-  Podrobné informace o kurzu   

Do kondice, krásy a pohody nejen s poweryogou

Motto:

„Příležitost vítejte, neutíkejte před ní.“
                                                            David Baird
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Představit prakticky různé techniky relaxace.
 • Uvědomit si, že odpočinek je důležitou součástí běžného života.

-  Podrobné informace o kurzu   

Budování vztahů uvnitř nemocnice – komunikace s interním zákazníkem

 Motto:

 
„Někdy je nutno čelit obtížím s úsměvem, abychom je překonali. Máloco
se dá srovnat se štěstím pocházejícím z výsledků vašeho úsilí.“
                                                                                                         David Bird
 
Dobrá spolupráce jednotlivců a celých týmů je vizitkou každého zdravotnického zařízení. Klient-pacient brzy pozná, zda na pracovišti fungují vztahy týmové spolupráce nebo právě naopak. Od toho, jak vzájemně spolupracujeme, jak si jeden druhého vážíme, se odvíjejí i vztahy k externím klientům, pacientům, firemním zákazníkům.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Podpořit vztahy mezi zaměstnanci uvnitř organizace.
 • Posílit týmovou spolupráci.
 • Porozumíte vazbě interní a externí zákazník.

-  Podrobné informace o kurzu   

Manažerský mix I.

 Motto:

 
„Nejde ani tak o to, vědět toho mnoho, ale znát ze všeho toho, co je možné
vědět, to nejpotřebnější"                
                                                                                                      L. N. Tolstoj
 
Kurz je určen pro mladé manažery a potenciální uchazeče na manažerské pozice, aby získali základní přehled o manažerské práci, cílech a úkolech, které je čekají. Začínající manažer se musí naučit pracovat s lidmi a vybudovat si přirozenou autoritu. Často má obtíže při jednání s věkově staršími a zkušenějšími spolupracovníky, se zadáváním úkolů, hodnocením zaměstnanců.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Orientovat v základních manažerských kompetencích a procesech.
 • Interpersonální dovednosti ve vztahu ke spolupracovníkům.
 • Posílit autoritu při jednání s lidmi.

-  Podrobné informace o kurzu   

Manažerský mix II.

Motto:

 
„Nejtěžší věc – poznat sám sebe, nejsnadnější věc – radit druhým.“
                                                                                                    Thales Milétský
 
Tento kurz navazuje na kurz Manažerský mix I a předává informace a zkušenosti z dalších oblastí potřebných pro vedení lidí. Posiluje sebevědomí manažerů v řešení obtížných situací, se kterými se denně ve své práci setkávají. Učí strategii vedení manažerských rozhovorů a jak zvládat emoce při jednání se spolupracovníky.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Argumentovat a řídit poradu a diskusi.
 • Jak se připravit na výběr nových kolegů.
 • Základní principy hodnocení zaměstnanců.
 • Vyvarovat se úskalím při propouštění zaměstnanců.

-  Podrobné informace o kurzu   

Manažerský mix III.

Motto:

 
„Změnit svůj názor a opravit se, přimět vlastní prudkost, aby se vzdala
mylného stanoviska, jsou kvality řídké, silné a fi lozofi cké.“
M. de Montaigne
 
Tento kurz je tréninkový a je vhodný pro stávající i začínající manažery. Zabývá se obtížnými situacemi při vedení rozhovorů a diskusí s podřízenými, zvláště sděleními kritického charakteru, odmítnutím neoprávněného požadavku, vyjádřením nespokojenosti se současným pracovním výkonem, řešením osobních problémů zaměstnanců apod. Využívá komunikačních dovedností a technik ke zvládnutí těchto situací k oboustranné spokojenosti obou komunikujících partnerů. Je možné jej absolvovat v návaznosti na kurzy Manažerský mix I a Manažerský mix II nebo samostatně.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Sdělovat profesionálně kritické poznatky a připomínky.
 • Odmítnout nereálný nebo nepřiměřený požadavek zaměstnance.
 • Využívat technik asertivního jednání v komunikaci.
 • Sebereflexi v nepříjemných situacích.

-  Podrobné informace o kurzu   

Manažerský mix na přání

 

Podle analýzy potřeb a přání daného zdravotnického zařízení připravíme kurz vybraných manažerských dovedností v rámci trvání jednoho nebo dvou výukových dní v prostorách zdravotnického zařízení nebo na místě, které si určíte nebo objednáte.
 
Z důvodů kvalitní realizace daného kurzu s využitím aktivačních metod lze objednat tři nosná témata na jeden výukový den (8 hodin výuky).
 
Motto:
 
„Člověk je přesně takový, jaký je smysl jeho snažení.“                                                 
                                                                                     Seneca
 
Vybrat si zodpovědně nového kolegu do týmu, aby tzv. „zapadl“, měl správné pracovní návyky, byl ochoten na sobě pracovat, je jistě náročná úloha. Jak se připravit na nové uchazeče, zodpovíme v našem kurzu.“
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Metody výběru zaměstnanců.
 • Klást správné otázky při výběru kolegů.
 • Realizovat výběrový pohovor.

-  Podrobné informace o kurzu   

Time management - jak řídit čas sobě i druhým

Motto:

 
„Není větší ztráty nad ztracený čas.“
                                    Michelangelo Buonarroti
 
Stěžejní součástí práce manažera je umět si zorganizovat vlastní pracovní čas a režim a řídit výkonnost svých spolupracovníků. Je důležité umět si stanovit priority v pracovním, ale i v osobním životě tak, abychom dokázali skloubit obojí a dosáhli tak našich plánovaných cílů a vytoužených úspěchů.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Stanovit si pracovní priority a organizovat čas.
 • Motivovat své spolupracovníky prostřednictvím delegování.
 • Plánovat čas a určit zloděje času.

-  Podrobné informace o kurzu   

Umění vyjednávat – techniky a strategie

Motto:

 
„Každá válka končí jednáním. Proč nevyjednávat dřív, než začne?"
                                                                                                    D. Néhrú
 
Vyjednáváme od dětství, aniž si to uvědomujeme – vyměňujeme barevné kuličky, modré autíčko za červené... V životě není jednoduché získat vždy to, co chceme nebo si přejeme, a co je pro nás výhodné. Stejné úvahy má i náš partner v jednání. Pokud chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku pro sebe nebo svou organizaci, jsme nuceni jednat a vyjednávat. Přitom toužíme udržet si dobré vztahy se svým okolím i protistranou v jednání. Je to jednoduché?
Odpověď získáte v našem kurzu.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Jednotlivé typy vyjednávání.
 • Strategie a taktiky ve vyjednávání.
 • Jak správně argumentovat a přesvědčit.

-  Podrobné informace o kurzu   

Řešení problémů – Edward de Bono a metoda 6 klobouků, Eganův model

Motto:

 
„Hrajte si na myslitele. Když budete předstírat, že jste myslitel, stanete se jím.“
                                                                                                  Edward de Bono
 
Teorie šesti klobouků (bílého, červeného, černého, žlutého, zeleného a modrého) patří mezi praktiky autora Edwarda de Bono, které se obecně ujaly. Je to metoda, která umožňuje oddělit různé aspekty myšlenkových reakcí (rozum, city, informace, tvůrčí nápady apod.), které se nám při přemýšlení většinou vybavují všechny najednou, dát jim jejich význam a vhodný čas, kdy je nejlépe využít. Chcete to zkusit také?
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Postupy při řešení problémů.
 • Překonat bariéry při řešení problémů.
 • Pracovat s vybranými metodami tvořivého myšlení.
 • Porozumět metodě Šesti klobouků.

-  Podrobné informace o kurzu   

Školení školitelů

Motto:

 
„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by
to byl někdo, koho nechcete ztratit!“
Konfucius
 
Kurz je určen pro školitele a školitelky, kteří chtějí efektivně a se znalostí psychologie učení dospělých předávat své znalosti a dovednosti.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Interaktivní metody práce se skupinou.
 • Lektorské dovednosti v oblasti vzdělávání dospělých.
 • Přípravit a vést efektivně školení.

-  Podrobné informace o kurzu   

Strategický přístup k řízení lidských zdrojů

Motto:

 
„Při utváření budoucnosti nemůžete používat staré strategické nástroje.“
Gary Hamel
 
Kurz je vhodný pro manažery na všech úrovních řízení. V současné době je velmi důležité, aby manažer porozuměl personálním procesům a dokázal se v nich orientovat. Rovněž si vytvoří náhled na význam organizační kultury zdravotnického zařízení.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Mít náhled na význam strategického řízení lidských zdrojů v současné situaci na trhu práce.
 • Jak ovlivňovat klíčové faktory výkonu organizace.
 • Které prvky organizační kultury ovlivňují výkon a jakou úlohu mají manažeři při jejich rozvoji.
 • Ovládat základní zásady praktické realizace nosných personálních procesů jako součásti manažerské práce.

-  Podrobné informace o kurzu   

Problémy, konflikty a stres v práci zdravotnického personálu

Motto:

 
„Náš život je takový, jaký si ho sami uděláme.“
Marcus Aurelius
 
Každý člověk se ve svém životě denně setkává s obtížnými situacemi. Chcete umět defi novat  a řešit problémy? Vyhýbáte se konfliktu, necháváte ho „viset“ v prostoru? Potom následuje stres a stresové situace, které musíme zvládat. Jak na stres a jak relaxovat? Odpovědi na  tyto otázky vám poskytne náš odborný kurz.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Rozpoznat a defi novat problémy.
 • Uvědomit si rozdíl mezi problémem a konfl iktem.
 • Vnímat podmínky vzniku stresové situace.
 • Metody a techniky ke zvládání stresu.

-  Podrobné informace o kurzu   

Typologie pacientů a psychologie jednání s nimi

Motto:

„Člověk není bytost rozumová, musí mít i charakter.“
T. G. Masaryk
 
V obtížných situacích, když se nám něco nelíbí, máme odlišný názor než ti druzí, reagujeme často nepřiměřeně emotivně. Odhadnout druhého člověka, proč se určitým způsobem chová  nebo projevuje, vyžaduje praxi a zkušenost. Jak zvládat vlastní emoce, jak správně reagovat na jednotlivé typy pacientů, klientů se dozvíte v našem kurzu.
 
Cíl kurzu:
 • Naučit se strategii jednání v obtížných situacích.
 • Naučit se reagovat na různé projevy chování pacientů.
 • Seberefl exe.

-  Podrobné informace o kurzu   

Jak efektivně edukovat pacienta a příbuzné

Motto:

 
„Lidé žádají v motlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí.“
Demokritos
 
Řada léčebných procesů je úzce spjata i se správnou edukací pacienta. Bohužel v našem zdravotnictví nebývá edukaci pacienta dáván dostatečný prostor a čas. Edukace pacientů a příbuzných je navíc velice náročná i po stránce komunikační. Dosažení výsledků v rámci edukace bývá často nejisté. Tento kurz přináší praktické návody a metody, jak pacienty efektivně edukovat a jak jim srozumitelně předávat informace vedoucí k podpoření jejich léčby.
 
Cíl kurzu
 • Naučit se způsoby komunikace, které vedou k edukaci pacienta a příbuzných.
 • Pochopit, jak pacient vnímá a akceptuje informace, které mu zdravotník předává.

-  Podrobné informace o kurzu   

Práva a povinnosti pacientů a zdravotníků

Motto:

 
„Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány, nyní ještě zbývá je uskutečnit.“
 
Jak zdravotnický pracovník, tak pacient mají svá práva a povinnosti. Často se zmiňují práva pacientů a povinnosti zdravotnických pracovníků. Jak je to ale s povinnostmi pacientů  a právy zdravotnických pracovníků? Tento odborný kurz je zaměřen na správný výklad  práva pacientů s ohledem na provozní řád zdravotnického zařízení, který je pacient povinen  dodržovat. Kurz je založen na výtahu z právních předpisů, které upravují nejčastější  situace z praxe zdravotnického pracovníka. Praktické příklady a návody řešení konkrétních  problémů účastníků kurzu podpoří a zlepší obecné právní povědomí. Cílem je prevence  právních sporů a uvědomění si praktických postupů v souladu s právem.
 
Absolvováním tohoto odborného programu se naučíte:
 • Orientovat v právních předpisech.
 • Zlepšit právní povědomí jako prevenci právních sporů.

-  Podrobné informace o kurzu   

Prezentační dovednosti v angličtině

Motto:

 
„Podstatou života je umět, nikoli dělat.“
David Baird

-  Podrobné informace o kurzu   

Metody a kritéria hodnocení zaměstnanců

Motto:

 
„Hodnocení zaměstnanců je součástí jejich motivace. Proto musí být  nastaveno tak, aby motivačním skutečně bylo.“
 Irena Osvaldová
 
Hodnocení zaměstnanců je důležitou součástí manažerské práce. Povinností každého manažera je hodnotit své spolupracovníky, kteří mají právo být hodnoceni a získat tak  zpětnou vazbu na kvalitu svého pracovního výkonu a pracovního chování a jednání.  Manažer rovněž získává zpětnou vazbu prostřednictvím názorů svých zaměstnanců na práci jednotlivců i celého pracovního kolektivu. Součástí kurzu jsou systémy, metody a kritéria hodnocení. Kurz je určen pro všechny manažery a manažerky, kteří na svých úrovních  hodnotí podřízené, pro potencionální manažery, kteří se připravují na své pozice nebo mají obavy před prvním hodnocením svých podřízených a potřebují získat praktické rady a zkušenosti.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Využívat hodnocení zaměstnanců k jejich účinné motivaci.
 • Používat hodnocení jako efektivní nástroj vlastní manažerské práce.
 • Zásady stanovování hodnotících kritérií.

-  Podrobné informace o kurzu   

Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu

Život se stomií přináší řadu problémů. Stomický pacient se musí s těmito změnami vyrovnat,  zvláště pokud jde o trvalou stomii. Úkolem zdravotníků je mimo jiné pomoci při  zdravotní a sociální rehabilitaci a opětovném zapojení do normálního života. Seminář je určen pro sestry ze standardních oddělení a ambulantní složky, které se občas setkávají  s pacienty s břišními stomiemi.

 
Absolvováním tohoto odborného programu se naučíte:
 • Ošetřovat stomie na trávicím a močovém traktu.
 • Přehled o komplikacích stomií a jejich možnému řešení sestrou.
 • Znát stomické pomůcky.
 • Identifikovat ošetřovatelské problémy stomiků a jejich řešení.
 • Určit rizika plynoucí z nesprávného stravování stomiků.
 • Možnosti sociální rehabilitace a sociálních výhod u trvalých stomiků.

-  Podrobné informace o kurzu   

Komplexní péče o kůži a léčba chronických ran, vlhká terapie

Kurz je určen všem sestrám, které pečují zejména o dlouhodobě nemocné, o nemocné  s vysokým rizikem vzniku dekubitů, pacienty s bércovými vředy i jinými chronickými  kožními defekty. V prezentovaných kazuistikách je znázorněno hodnocení jednotlivých ran  a je podán rovněž přehled výrobků určených k léčbě chronických ran, které jsou v současné  době na trhu. Účast v tomto programu není podmíněna dřívějším absolvováním semináře Hojení ran.

 
Absolvováním tohoto odborného programu se naučíte:
 • Funkci kožního krytu.
 • Možnosti preventivní péče o kůži.
 • Základní znalosti managementu hojení chronických ran a defektů.
 • Praktické postupy v péči o kůži a jak volit vhodné prostředky a pomůcky.

 

-  Podrobné informace o kurzu   

Škola zad

S technickým rozvojem se během posledních 100 let zásadně změnil způsob života lidí ve vyspělé technické společnosti. Převažují sedavé aktivity, chybí přirozený pohyb. Jedním  z důsledků je potom výrazný nárůst bolestí páteře. Podle statistik narůstá v zemích EU počet  prostonaných dnů z vertebrogenních důvodů každých 10 let o 100%, vertebrogenní obtíže  jsou závažným ekonomicko-sociálním problémem! V reakci na tyto skutečnosti vznikl v 80 letech v Německu a současně i v anglosaských zemích systém „školy zad“ (Rűckenschule, backschool), který učí správnému chování k páteři. Cílem kurzu je vysvětlení základních  ergonomických principů a praktický nácvik denních i pracovních činností, nácvik cvičební jednotky jako prevence bolestí zad. Kurz je vhodný pro všeobecné sestry, sestry z LDN, vhodné i pro THP pracovníky.

 
Absolvováním tohoto odborného programu se naučíte:
 • Teorii školy zad, nácvik praktických dovedností a základního rehabilitačního cvičení jako prevenci vzniku bolestí páteře.

-  Podrobné informace o kurzu   

Výživa pacienta v léčebném procesu

Kvalita výživy má zásadní vliv na lidské zdraví a silně ovlivňuje průběh celé řady chorob.  Nedostatečná výživa vede ke komplikacím v léčebném procesu a zhoršuje celkový stav pacienta.

 
Cíl semináře:
 • Nastínit možnosti ovlivnění zdravotního stavu pomocí dietní intervence.

-  Podrobné informace o kurzu   

Paliativní péče o pacienty s chronickým onemocněním

„ Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou  v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná  a duševní strádání a udržet co nejvyšší kvalitu života“.

 
Seminář je určen všem všeobecným sestrám, které pečují o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty a pomůže jim pochopit všechny principy a cíle paliativní péče. Paliativní péče se v současné době dostává do popředí zájmu všech zdravotnických profesionálů a její  význam neustále roste. Seminář, který jsme připravili, zdůrazňuje principy paliativní péče, jimiž jsou respekt, důstojnost, vysoká kvalita, obhajoba pacienta a profesionální  odpovědnost.

 

Cíl semináře:
 
 • Přiblížit nové trendy v paliativní medicíně a léčbě bolesti.
 • Předat základní dovednosti v komunikaci s umírajícím.

-  Podrobné informace o kurzu   

Zvládání stresu a prevence syndrom vyhoření

Motto:

"Jen kdo je sám klidný, může uvést všechno do klidu"

                                                                               Čuang-č

Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:

 • Osvětlit princip stresové a zátěžové situace a reakce na ni.
 • Upozornit na nebezpečí syndromu vyhoření.

-  Podrobné informace o kurzu   

Leadership a osobnostní rozvoj manažera

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit se klíčové faktory výkonu, zásady, jak řídit výkon vlastního pracovního týmu.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Získat náhled nastavení klíčových faktorů v rámci konkrétní manažerské působnosti
 • Naučit se navrhnout případné praktické kroky pro zefektivňování

-  Podrobné informace o kurzu   

Osobnost, sebepoznání a životní styl nelékařského zdravotnického pracovníka

Motto:

"Abys byl sám sebou, musíš někým být."

S.J.Lec

Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:

 • Uvědomit si základní role a hodnoty ve vlastním životě.
 • Usměrnit jednotlivé životní aktivity dle vlastních přání.

   -  Podrobné informace o kurzu   

   Komplexni ošetřovatelská péče o inkontinentního pacienta

   Časová dotace kurzu: 5 hodin 

   Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je získání základního přehledu v problematice inkontinentního pacienta.
    
   Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
   • Získat praktické poznatky v pečování o pacienta s inkontinencí
   • Získat základní přehled o pomůckách

   -  Podrobné informace o kurzu   

   Worklife balance - Rovnováha mezi pracovním a osobním životem

   Absolvování kurzu Vám pomůže nastavit rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

   -  Podrobné informace o kurzu   

   Prezentační dovednosti na jednáních a konferencích

   Časová dotace kurzu: 16 hodin

   Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je upevnit si poznatky psychologie učení dospělých a následně se naučit předávat své znalosti, dovednosti a zkušenosti.

   Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:

   • Metodiku vzdělávání – přípravu, rozpis, pomůcky
   • Prezentovat před skupinou
   • Připravit a vést efektivně jednání, prezentaci

   -  Podrobné informace o kurzu   

   Základy polohování a ergonomické manipulace s klientem v geriatrické praxi

   Anotace

   S narůstajícím množstvím klientů se sníženou pohyblivostí a soběstačností přicházejí zvýšené nároky na pečovatele ohledně manipulace a polohování klientů. Polohování přináší neoddiskutovatelný efekt pro klienty v podobě nižšího výskytu dekubitů, nicméně jde o vysoce specifickou dovednost. Polohování je třeba bezchybně provádět z důvodu dosažení žádoucího efektu a rovněž z důvodu uchování zdraví pohybového aparátu pečovatele. Rovněž nácvik manipulace s klientem vyžaduje důslednost s ohledem na zvýšené nároky na šetrnost těchto úkonů.

   Kurz "Polohování a ergonomická manipulace s klientem v geriatrické praxi" je veden zkušenou lektorkou z praxe a je koncipován jakožto praktický nácvik dovedností spojených s manipulací a polohováním klientů, jež je doplněn o nezbytný teoretický základ.

   -  Podrobné informace o kurzu   

   Otevřené kurzy pro sestry a nelékařské zdravotnické pracovníky

   HARTMANN akademie

   Vás zve na cyklus

   OTEVŘENÝCH KURZŮ PRO SESTRY A OSTATNÍ NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

   -  Podrobné informace o kurzu   

   Hojení ran

   Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je získat základní znalosti problematiky vzniku a prevence chronických ran a defektů.

   Termín: 13.3.2019, začátek od 9:00 hodin

   -  Podrobné informace o kurzu   

   Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli, gerontooblek

    Termín: 20.5.2019, začátek od 9:00 hodin 

   -  Podrobné informace o kurzu