Aktuality

On-line kurzyVloženo: 01. 02. 2021

HARTMANN akademie nabízí po dobu platnosti vládních nařízení možnost on-line kurzů. Prosím, konzultujte výběr kurzu a nároky na technické vybavení s PhDr. Nikolou Peřinovou, +420 720 310 674, nikola.perinova@hartmann.info.

 

PhDr. Nikola Peřinová

Zrušení kreditního systému pro nelékařské zdravotnické pracovníkyVloženo: 27. 02. 2018

Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitější změny týkající nelékařských pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb. 

Zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení.

Nová osvědčení se již nevydávají a neprodlužuje se platnost vydaných osvědčení. Správní řízení, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím do dne 1. 9. 2017, se zastavují.

Ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému je dát profesnímu vzdělávání reálný
a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Celoživotní vzdělávání je i nadále povinné, ale forma a evidence není zatím oznámena. Uschovejte si doklady o účasti na vzdělávacích akcích pro pozdější doložení vašeho celoživotního vzdělávání.

Ucelený koncept Bazální stimulace, včetně certifikaceVloženo: 22. 03. 2017

Od dubna 2017 nabízí HARTMANN akademie ucelený koncept Bazální stimulace zahrnující: Základní kurz Bazální stimulace, Nástavbový kurz Bazální stimulace a certifikaci pratikujícího zařízení.

Nové kurzy akreditované u MPSVVloženo: 03. 02. 2017

V roce 2016 jsme akreditovali řadu nových kurzů:

  • Základy polohování a ergonomické manipulace s klientem v geriatrické praxi
  • Respektující komunikace
  • Problémy při naplňování standardů kvality sociálních služeb - řešení v rámci dobré praxe
  • Vybrané poznatky k přípravě poskytovatele na inspekci kvality sociálních služeb
  • Komunikace s agresivním klientem
  • Komunikace s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou
  • Work-life balance, rovnováha mezi pracovním a osobním životem

 

 

Vzdělávání s HARTMANN akademií v roce 2016Vloženo: 20. 12. 2016

HARMANN akademie zajistila v roce 2016 více jak 300 vzdělávacích aktivit. Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na spolupráci v novém roce 2017.

Stránka:   1  2   3