SEZNAM AKREDITOVANÝCH KURZŮ

 

Management, motivace a hodnocení

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb 2017/0371-SP/PC/VP 31.7.2021
Efektivní motivace a hodnocení zaměstnanců 2015/1212-PC/SP/VP 17.12.2019
Management změn - jak uřídit změnu 2015/0416-VP 23.4.2019
Prezentační dovednosti a efektivní vedení porad 2015/0398-VP 23.4.2019
Základy time managementu 2015/1214-PC/SP/VP/PP 17.12.2019
Úvod do řízení pracovního výkonu podřízeného a vedení hodnotícího pohovoru 2015/0183-VP 24.2.2019
Základy budování a vedení týmů 2015/0184-VP 24.2.2019
Firemní kultura v sociálních službách A2018/0672-SP/PC/VC  
Vyjednávání pro vedoucí pracovníky a intervence do konfliktu 2015/0696-VP 30.6.2019
Základy koučování pro manažery sociálních služeb 2017/0071-VP 5.5.2021

 

 

Komunikace a psychologie osobnosti

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Zásady poskytování podpory pozůstalým 2015/1213-PC/SP/VP/PP 17.12.2019
Specifika komunikace s uživateli v vybranými diagnózami - mentální postižení a demence A2018/0153-SP/PC/VP 24.4.2022
Úvod do problematiky komunikace s klientem s rizikovým chováním 2015/1217-PC/SP/VP/PP 17.12.2019
Work-life balance - Rovnováha mezi pracovním a osobním životem 2012/0310-PC/SP/VP 16.2.2020
Základy zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření 2015/0698-PC/SP/VP/PP 30.6.2019
Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace Institut vzdělávání APSS ČR*  
Respektující komunikace v sociálních službách 2016/1060-PC/SP/VP/PP 25.10.2020
Komunikace s agresivním klientem 2016/1058-PC/SP/VP/PP 25.10.2020
Komunikace s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou 2016/1059-PC/SP/VP/PP 25.10.2020
Komunikace a vzájemná podpora v týmech v prostředí sociálních služeb 2017/0067-SP/PC/VP 5.5.2021
Komunikační dovednosti v problémových situacích v praxi sociálních služeb A2013/1398-PC/SP 31.7.2021
Efektivní komunikace v prostředí sociálních služeb A2017/0369-SP/PC/VP 31.7.2021
Komunikace v paliativní péči A2018/0566-SP/PC/VP  
Komunikační dovednosti klíčového pracovníka v práci s uživateli a jejich rodinou A2018/0450-SP/PC/VP 17.7.2022

 

 

Teorie metod sociální práce, standardy kvality, supervize, právo

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Problémy při naplňování standardů kvality sociálních služeb - řešení v rámci dobré praxe 2016/0169-SP/VP 16.2.2020
Úvod do standardů sociálních služeb A2018/0568-CP
Vybrané poznatky k přípravě poskytovatele na inspekci kvality sociální služby 2016/0169-SP/VP 16.2.2020
Úvod do supervize A2018/0154-SP/PC/VP 24.4.2022
Svéprávnost,právní jednání, opatrovnictví osob s demencí 2015/1216-PC/SP/VP/PP 17.12.2019
Přechod klienta z pobytové služby do chráněného bydlení 2017/0064-SP/PC/VP 5.5.2021

 

 

Přímá péče o klienta a ošetřovatelství

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Základy paliativní péče v sociálních službách A2018/0342-SP/PC/VP 10.5.2022
Individuální práce s klientem, prevence vzniku závislosti na sociální službě 2015/0694-PC/SP/VP/PP 30.6.2019
Duševní hygiena a etický přístup v paliativní péči A2018/0567-SP/PC/VP  
Umění doprovázet A2018/0565-SP/PC/VP  
Individuální plánování pro klíčové pracovníky A2018/0453-SP/PC/VP 17.7.2022
Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách A2018/0452-SP/PC/VP 17.7.2022
Úvod do problematiky psychických poruch u klientů v zařízení sociálních služeb 2017/0152-PC/SP 3.3.2021
Sexualita třetího věku 2015/0696-PC/SP/VP/PP 30.6.2019
Úvod do problematiky péče o inkontinentního uživatele A2018/0451-SP/PC 17.7.2022
Výživa a dietní intervence u klientů sociálních služeb 2015/0697-PC/SP/VP/PP 30.6.2019
Základy první pomoci v sociálních službách 2017/0091-PC/SP/VP/PP 8.2.2021
Nevhodné zacházení a jednání se seniory a s handicapovanými jedinci v sociálních zařízeních 2014/0645-PC/SP/VP/PP* 2018
Základy péče o klienta s CMP 2014/1141-PC/SP/PP* 2018
Demence v obrazech Institut vzdělávání APSS ČR*  
Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemocí Institut vzdělávání APSS ČR*  
Základy polohování a ergonomické manipulace s klientem v geriatrické praxi 2017/0015-PC/SP/VP/PP 5.1.2021
Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli A2017/0378-SP/PC/VP 31.7.2021

 

 

Speciální techniky práce s klientem

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Aktivizační techniky v práci se seniory 2015/1215-PC/SP/VP/PP 17.12.2019
Úvod do trénování paměti A2018/0076-SP/PC/VP 15.5.2022
Základní kurz Bazální stimulace 7198/2017-3-328 12.6.2020
Návstavbový kurz Bazální stimulace 7198/2017-3-328 12.6.2020
Úvod do reminiscenční terapie - speciální metoda práce se seniory 2016/0807-PC/SP/VP/PP

2.8.2020

Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v zařízeních sociálních služeb 2012/0872-PC/SP/PP*  
Ergoterapeutická péče u seniorů v zařízeních sociálních služeb 2014/1500/PS/PP* 2018